О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  N …..

гр. Никопол, 19.10.2016 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание, на деветнадесети октомври две хиляди и шестандесета година в  състав:

 

                                   Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като взе на доклад  гр. дело № 409 по описа на съда за 2015г., констатира  следното :

 

По гр. д. № 409/2015г.по описа на НРС е постъпила искова молба от Х.В.М., чрез пълномощника им адв.В.Ф. за делба на наследствени недвижими имоти.Съда с ръкописно изписани определение от 14.09.2016г. е оставил делото без движение като е указал в 1-седмичен срок да внесат депозит за особен представител в размер на 800 лв., в противен случай делото ще бъде прекратено.Ищците са уведомен, чрез адв.Ф. по реда на чл.40, ал.2 от ГПК, и до настоящия момент не са внесли депозита за особен представител При това положение, срокът за отстраняване на недостатъците е изтекъл на 12.10.2016г. Ищеца не ги е отстранил дори и към настоящия момент.

Предвид изложеното, съдът намира, че исковата молба на Х.В.М., чрез пълномощника им адв.В.Ф. за делба на наследствени недвижими имоти следва да се върне на ищеца, заедно с приложенията към нея, а делото да бъде прекратено.

           Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба  заедно с приложенията към нея на Х.В.М., чрез пълномощника им адв.В.Ф. за делба на наследствени недвижими имоти.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело№ 409/2016г. по описа на НРС.

 Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от получаването на уведомленията оъ страните пред ПлОС.

 

 

 Районен съдия :