РЕШЕНИE

гр. Никопол, 08.04.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  тринадесети март през две хиляди и  тринадесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З. като разгледа докладваното гр.д. № 393 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

                Производството е по реда на чл.422 от ГПК

    Предявен е иск от "Финмарк Комерсиал" ЕООД със седалище и адерес на управление в гр.Свищов, представлявано от Г.К.М. против Л.Н.Д.,*** за установяване на вземане по реда на чл.422, ал.1, вр.чл.415, ал.1 от ГПК.Ищеца твърди, че ответника сума на стойност 3310.80 лв.на основание запис на заповед, но до настоящия момент ответника не е заплатил тази сума. Претендира се и направените п делото разноски.

   Ответникът в срока не е предсатвил отговор по чл.131 от ГПК, но се явява в съдебно заседание и твърди, че не подписвал записи на заповед, а  само стокови разписки.

   Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

От събраните по делото доказателства, Договор за продажба на отложено плащане от 28.05.2011г., спецификация към договора и запис на заповед от  28.05.2011г. е видно, че ищеца е продал на ответника химически препарати и семена на стойност 3310.80 лв.с ДДС, за което при получаването им от ответника е издадена от него в полза на ищеца запис на заповед за описаната сума.По делото не се събраха доказателства тази сума да е платена от ответника, нито пък той да не е бил договарял и подписвал горе описания договор,. Спецификация и запис на заповед.Даже в съдебно заседание от 22.01.2012г. ответника е заявил, че бил подписвал стокови разписки за взетите материали, стоковите разписки били в Свищов.И твърди, че не е плащал като е получавал стоката.Както и по това дело, така и по други дела с ищеца, ответника е заявил, че тъй като ищеца му обрал продукцията Януари месец нямал с какво да вземе материалите.Ищеца по делото е предал и доставил на ответника Л.Н.Д.,*** стоки на обща стойност 2759 лв. и ДДС на стойност 551.80 лв. или обща стойност с ДДС – 3310.80 лв., която е следвало ответника по делото да заплати на ищцовото дружество.Тази сума и към момента не е заплатена от ответника, което обстоятелство не се отрича от него.

Относно направените възражения в отговора относно размера и основателността на иска, съдът счита, че не са основателни и не намират подкрепа в доказателствата по делото.От представена по делото и цитирана по-горе Спецификация и твърдения на ответника, че е получил материалите и е подписвал стокови разписки става ясно, че ответника е получил, а ищеца претендира, че е доставил от препарата.

Тъй като между страните има сключен писмен договор за покупко-продажба, както и че е издадена запис на заповед от ответника в полза на ищеца, която му е предявена в уговорения три годишен срок или на 11.01.2012г.И като взе предвид, че няма данни по делото да е платено, а и ответника твърди, че не плащал и не дължи плащане според него, тъй като ищеца му бил обрал продукцията, за което от своя страна няма никакви доказателства, съдът счита, че иска е основателен и доказан и следва да бъде уважен изцяло.

Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по делото в размер на 286,22 лв.

Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422 от ГПК, по отнощение на  Л.Н.Д.,*** съществуването на вземането на "Финмарк Комерсиал" ЕООД със седалище и адерес на управление в гр.Свищов, представлявано от Г.К.М. за сумата от 3310.80 лв., произтичащо от запис на заповед, присъдени със заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК № 24/25.01.2012г. по ч.гр.д.№ 38/2012 г. по описа на НРС.

  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Л.Н.Д.,*** да заплати на "Финмарк Комерсиал" ЕООД със седалище и адерес на управление в гр.Свищов, представлявано от Г.К.М. сумата от 286.22 лв. представляваща направени по двете дела разноски.

     Решението може да бъде обжалвано пред  Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от уведомяване на страните, че е изготвено.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :