Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Никопол, 31.07.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

        Никополският районен съд,  в публичното заседание на  тридесет и първи юли през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря Поля Виделова,  като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гр. д. № 382 по описа за 2019 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          В Никополския  районен съд е постъпила молба от Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Никопол за прекратяване на настаняване на детето  Ю.И.Ю. с ЕГН **********,   в професионалното приемно семейство на   А.И.И. и Т.Д.И. ***, поради реинтеграция на детето в семейната среда на неговата майка.

         Родителите на детето, р.пр. не се явяват и не вземат становище по искането.

           Назначеният от съда процесуален представител на детето, ангажира становище, че молбата е основателна.

            Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

   Безспорно по делото е, че детето Ю.И.Ю. с ЕГН ********** е родено от майка З.Ю.Ш. с ЕГН ********** и баща  И.Б.Ю. с ЕГН **********.  

           Установява се също, че с влязло в сила решение по гр.д. № 118/2019г. на НРС, на детето Ю. е било определена мярка за закрила, настаняване в професионално приемно семейство за срок  до промяна в обстоятелствата довели до предприемане на тази мярка.

            Установява се също, че със Заповед № ЗД/Д-ЕН-Н-078/28.06.2019г., на Д“СП“ гр.Никопол, настаняването на детето Ю. в приемно семейство е било прекратено, считано от 28.06.2019г., до произнасяне на съда с решение, поради реинтегриране в семейната среда на майката, коя, е с постоянен адрес ***.

          Предвид горното, съдът намира, от правна страна следното:

          Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това. Законът за закрила на детето съответно е установил и реда за прекратяване на настаняването на детето извън семейството му - чл. 30, като изрично са посочени и основанията за прекратяване - чл. 29, ал. 1 от закона.

          От доказателствата по делото се установява, че действително е налице промяна в обстоятелствата, свързани с отглеждането на детето и изразяващи се в промяна на обстоятелствата - желание и възможност за реинтеграция на детето в семейната среда на майката и припозналият го биологичен баща.

             В тази връзка настоящият състав намира, че е налице хипотезата на чл. 29,  т.6  ЗЗДет поради което спрямо  детето Ю.И.Ю. с ЕГН **********, следва да бъде постановено прекратяване на мярката за закрила –  настаняване в професионално приемно семейство, поради реинтеграция в семейната среда на   майката.

         Водим от горното, съдът ;

Р Е Ш И:

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл.30, ал.1, вр.чл.29, т.6 от Закона за закрила на детето, настаняването на  детето Ю.И.Ю. с ЕГН **********, родено от майка З.Ю.Ш. с ЕГН ********** и баща  И.Б.Ю. с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на  А.И. и Т. И. ***, поради промяна в обстоятелствата.

            Препис от решението да се изпрати на  молителя и на заинтересованите страни.

            Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в      едноседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                    

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: