Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 07.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, гр.с-в, в публично съдебно заседание на  двадесет и девети септември през две хиляди и  шестнадесета година в състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията Наумова гр.д. 358 по описа на съда за 2016г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

 Производство по чл.28 вр. чл.26 от ЗЗДетето.

  Постъпила е молба от АСП - ДирекцияСоциално подпомаганегр.Никопол, представлявана от Директора М.П., с която се твърди, че  със Заповед ЗД ЗД – 0790/29.07.2016г. на Директора на Д”СП” гр.Никопол е настанено временно за отглеждане и възпитание в професионалното приемно семейство  на Д. и С. ***, детето С.Б.П. с ЕГН **********. Молителят счита, че предприета мярка за закрила - настаняване в приемно семейство защитавала по най-добър начин интереса на малолетното дете. Моли съда, на основание чл.28 ал.1 ввр. чл.25 ал.1 т.1, т.3 от ЗЗДетето да бъде, пренастанено отново детето С. в същото професионално приемно семейство  в което вече е било настанено, но срока на настаняване е изтекъл – за срок от две години, считано от 30.07.2016г. до 30.07.2018г.   

Заинтересованата страна – С. и Б.П., родители на детето, не се явяват в с.з. и не изразяват становище по молбата.

Контролиращата страна – РП – Никопол, не изпраща представител и не взима становище по молбата.

 Заинтересованата страна – приемното семейство на  Д. и С. ***, в съдебно заседание лично заявяват своята готовност  да продължат да се грижи за детето С.. Твърдят, че  детето е привързано към тях и  са в  състояние да предоставят подходящи битови условия за отглеждането на детето, както са го правили и до сега, т.к. детето е било веченастанявано при тях, но сръка на настаняването е изтекъл.

Назначеният особен представител надетето адв.Д.Д. от ПлАК изразява становище, че настаняването е в интерес на детето.

 Детето С.  Б.П. с ЕГН **********, изслушано от съда по реда на чл.15 от ЗЗДетето, заявява желанието си и занапред да продължи да живее в същото семейство, в което вече е било настанено, защото се чувства добре там.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбите на ГПК, приема за установено следното:

Видно от приложеното удостоверение, издадено въз основа на Акт за раждане  280/12.12.2013г. на Общ.гр.Свищов, детето С.  Б.П. с ЕГН **********  е с родители:  С.Г.П. с ЕГН ********** и Б.И.П. с ЕГН **********.

 Установява се още, че детето С. е било настанено с решение на НРС в професионалното приемно семейство на Д. и Севтослав Светославови  на 29.07.2015г.  със Заповед на Директора на Д”СП” гр.Никопол, за срок от 1г., който срок е изтекъл на 29.07.2016г., като към настоящият момент детто е настанено отново в същото семейство, временно до произнасяне на съда с решение. Установява се още, че  на детето е осигурено лично пространсто, здравословно хранене, дрехи според сезона и възрастта, както и че се  полагат изключително добри грижи по отглеждането и възпитанието му и е добре прието в приемното семейство.Установява се също, че в периода на настаняването на детето С., то не се е срещало с биологичните си родители  нито веднъж

Изложеното в социалните доклади, се установява от приложените към тях писмени доказателства, както и от казаното от страните по време на изслушването им в с.з.              

 При така установената фактическа обстановка, съдът счита, че следва да уважи молбата направена от директора на Д”СП” гр.Никопол на основание  чл.28 ввр. чл.26 от ЗЗДетето,  по следните съображения:

 Искането е допустимо и е направено по реда на чл.26 ал.2 от ЗЗДетето от  Д”СП” гр.Никопол

 Според чл.25 т.2 от ЗЗДетето  може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето.

 По делото се събраха доказателства, че родителите  на детето,  не разполагат с възможности  по отглеждането и възпитанието на детето.

Отглежданетона детето изисква непрекъснати непосредствени материално-технически грижи за храна, облекло, хигиена, здраве, почивка, жилище и пр. Възпитателната функция на родителите е извънредно важна поради своя незаменим характер. В средата на семейството и под грижите на родителите се извършва първоначалното оформяне на човешката личност. Под влияние на родителите децата могат да получат начало на правилен мироглед и нравствени добродетели, но могат да възприемат и неправилни разбирания, отрицателни и порочни навици. Важно е не поведението на родителите, а неговото отражение върху децата, изразяващо се в негативното засягане на основните им права. Например: правото им на живот, на грижи за отглеждане и възпитание, на образование, на грижи за здравето, имуществото и др. Няма значение също така дали опасността е предизвикана от виновно поведение или от обективно безвиновно състояние на родителите. Целта е да се даде защита срещу всяка опасност, а не срещу виновно поведение. Т. е., субективното отношение на родителите към засягането на правата на децата няма значение за публичноправната намеса. Според чл.18 т.1 от Конвенцията  за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989г.,  ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г.  и влязла в  сила от 3.07.1991г. родителите  носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата.  Висшите интереси на децата са тяхна основна грижа. Според чл.20 на същата конвенция   дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда или на което с оглед на неговите висши интереси не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата.

  Съдът приема също, че в настоящия случай са налице предпоставките, визирани в чл.28 ввр. чл.26 от ЗЗДетето за   настаняването  на детето С. в утвърдено професионално семейство, като мярка за закрила, която мярка по  най – добър начин би защитила интереса на малолетното дете,  което настаняване да бъде да бъде  за срок, от ДВЕ ГОДИНИ,  считано от 30.07.2016г. до настъпване на законови основания за прекратяване на настаняването. Съдът счита, че тази мярка е в интерес на детето и настаняването му в посоченото професионално приемно семейство ще допринесе за правилното му отглеждане, физическо и психическо развитие и възпитание, при подходящи за неговите възраст, заболяване и психически особености семейна среда и социално - битови условия, под непосредствените и адекватни грижи на Зоя и Билян Стефанови, от които детето се нуждае непрекъснато.  

 Водим от гореизложеното, съдът

                                         Р   Е   Ш   И:

 

   НАСТАНЯВА на основание чл. 28, вр. чл. 26 от Закона за закрила на детето,  детето  С.  Б.П. с ЕГН **********  е с родители:  С.Г.П. с ЕГН ********** и Б.И.П. с ЕГН **********, в утвърдено професионално семейство на   д.в.с. с егн ********** и С.И.С. С ЕГН  **********двамата с постоянен и настоящ адрес:***, ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, считано от 30.07.2016г. зо 30.07.2018г. 

    Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

 

   Решението  подлежи на обжалване или протест пред Плевенски Окръжен съд в 7-дневен срок  от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.      

 

                                                                           Районен съдия: