Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 03.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, граждански състав, в публично съдебно заседание на  осми септември през две хиляди и  шестнадесета година в състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията Наумова гр.д. 341 по описа на съда за 2016г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производство по чл.28 вр. чл.26 от ЗЗДетето.

  Постъпила е молба от АСП - ДирекцияСоциално подпомаганегр.Никопол, представлявана от Директор М.П., с която се твърди, че  със Заповед № ЗДЗД - 0183/15.07.2016г. на същият директор, детето И.И.К. с ЕГН ********** е било пренастанено,  за отглеждане и възпитание в професионалното приемно семейство с цел  защитаване по най-добър начин интереса на малолетното дете, временно до произнасяне на съда с решение.  Моли се съда да постанови решение с което да потвърди настаняването на детето К.  в професионалното приемно семейство  на Л. и И. *** за срок  от две години или до промяна на обстоятелствата, считано от 16.07.2016г. до 16.07.2018г.

Заинтересованите страни – С.С. Алксандрова и И.К.А.,  родители на детето, не се явява в с.з. и не изразява становище по молбата.

Определеният особен представител на детето – адв.Д.Д. изразява становище, че искането е в интерес на детето и следва да се уважи.

Контролиращата страна – РП – Никопол, не изпраща представител и не взима становище по молбата.

 Заинтересованата страна – приемния родител Л.Ж.    се явява  лично  в съдебно заседание,  и  заявява своята готовност  да продължи да се грижи за детето И.. Твърди, че са привързани към детето и  са в  състояние да предоставят подходящи битови условия за отглеждането на същото.

  Детето, И., доведено за изслушване по  реда на чл.15 от ЗЗДетето, т.к. е навършило 10г., заявява пред съда, че желае да продължи да живее в приемното семейство, където се чувства добре и където е било вече настанявано.   

Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбите на ГПК, приема за установено следното:

Видно от приложеното удостоверение, издадено въз основа на Акт за раждане 1760/ 24.10.2005г. на Общ.Плевен, детето И.И.К. с ЕГН ********** е  с родители:  С.С.А.   с ЕГН ********** и И. К. А. с ЕГН **********. Установява се също, че с решение № 142 от 15.10.2015г., на НРС детето е било настанено в същото приемно семейство за срок от 1г., който срок е изтекъл, поради което са предприети мерки за пренастаняване на детето за същият срок, при същото приемно семейство, т.к. все още не са налице условията за реинтегриране на детето в биологичното семейство.    

Установява се още, от приложеният социален доклад, че детето И. е пренастанено в професионалното приемно семейство,  считано от 15.07.2016г.  със Заповед на Директора на Д”СП” гр.Никопол, временно до произнасяне на съда с решение. Установява се още, че  на детето е осигурено лично пространство, здравословно хранене, дрехи според сезона и възрастта, както и че се  полагат изключително добри грижи по отглеждането и възпитанието му.Установява се също, че детето И. е много добре прието от семейството на приемния родител. 

Изложеното в социалните доклади, се установява от приложените към тях писмени доказателства, както и от казаното от страните по време на изслушването им в с.з.              

 При така установената фактическа обстановка, съдът счита, че следва да уважи молбата направена от директора на Д”СП” гр.Никопол на основание  чл.28 ввр. чл.26 от ЗЗДетето,  по следните съображения:

 Искането е допустимо и е направено по реда на чл.26 ал.2 от ЗЗДетето от  Д”СП” гр.Никопол

 Според чл.25 т.2 от ЗЗДетето  може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето.

 По делото се събраха доказателства, че майката на детето,  не желае  да полага грижи по отглеждането и възпитанието на детето от момента на неговото раждане. 

Отглежданетона детето изисква непрекъснати непосредствени материално-технически грижи за храна, облекло, хигиена, здраве, почивка, жилище и пр. Възпитателната функция на родителите е извънредно важна поради своя незаменим характер. В средата на семейството и под грижите на родителите се извършва първоначалното оформяне на човешката личност. Под влияние на родителите децата могат да получат начало на правилен мироглед и нравствени добродетели, но могат да възприемат и неправилни разбирания, отрицателни и порочни навици. Важно е не поведението на родителите, а неговото отражение върху децата, изразяващо се в негативното засягане на основните им права. Например: правото им на живот, на грижи за отглеждане и възпитание, на образование, на грижи за здравето, имуществото и др. Няма значение също така дали опасността е предизвикана от виновно поведение или от обективно безвиновно състояние на родителите. Целта е да се даде защита срещу всяка опасност, а не срещу виновно поведение. Т. е., субективното отношение на родителите към засягането на правата на децата няма значение за публичноправната намеса. Според чл.18 т.1 от Конвенцията  за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989г.,  ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г.  и влязла в  сила от 3.07.1991г. родителите  носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата.  Висшите интереси на децата са тяхна основна грижа. Според чл.20 на същата конвенция дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда или на което с оглед на неговите висши интереси не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата.

  Съдът приема също, че в настоящия случай са налице предпоставките, визирани в чл.28 ввр. чл.26 от ЗЗДетето за   настаняването  на детето И. в утвърдено професионално семейство, като мярка за закрила, която мярка по  най – добър начин би защитила интереса на малолетното дете,  което настаняване да бъде да бъде  за срок, от ДВЕ ГОДИНИ, считано от 15.07.2016г. Съдът счита, че тази мярка е в интерес на детето и настаняването му в посоченото професионално приемно семейство ще допринесе за правилното му отглеждане, физическо и психическо развитие и възпитание, при подходящи за неговите възраст, заболяване и психически особености семейна среда и социално - битови условия, под непосредствените и адекватни грижи на Л. и И. Желязкови, от които детето се нуждае непрекъснато.  

 Водим от гореизложеното, съдът

 

                                         Р   Е   Ш   И:

 

   НАСТАНЯВА на основание чл. 28, вр. чл. 26 от Закона за закрила на детето,  детето И.И.К. с ЕГН ********** с родители:  С.С.А. с ЕГН ********** и И.К.А. с ЕГН **********, в утвърдено професионално семейство на  Л.К.Ж. и И.А.Ж с постоянен и настоящ адрес:***, ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, считано от 15.07.2016г. до 15.07.2018г. или до промяна в обстоятелствата.

   Решението  подлежи на обжалване или протест пред Плевенски Окръжен съд в 7-дневен срок  от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

    Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

                                                                                    Районен съдия: