Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Никопол, 10.10.2016 г.

 

Никополският районен съд в закрито заседание на десети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                   Районен съдия: Тодор Тихолов

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №316 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

С решение №78/24.06.2015г. НРС се е произнесъл, като е извършил във втора фаза делба между страните Е.П.А., ЕГН********** ***, С.П.А., ЕГН********* ***, Т.А.П., ЕГН********** *** чрез пълномощника им адв.Н.Д. *** с адрес за призоваване в гр*** и „АГРО – БЕЛ 2001”ЕООД, ЕИК114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., общ.Г. представлявано от управителя П.С.С. на имотите предмет на делбата, като е посочил какви суми следва да заплатят страните за уравнение на дяловете и дължимите такси.

На 29.08.2016г. в НРС е постъпила молба от АД“П., Н. и партньори“, представлявано от адв.С.П. от АК-Плевен, като пълномощник на „АГРО – БЕЛ 2001”ЕООД, ЕИК114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., общ.Г. представлявано от управителя П.С.С. за поправяне на допусната от съда в решението явна фактическа грешка относно идентификатор на имот под номер две в ДЯЛ ІV, който е бил възложен на дружеството и за който се твърди, че в решението на съда е посочен като имот №100065 по плана за земеразделяне в землището на с. Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г., а следвало да е №100082.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и обсъди доводите на молителя, намира за установено следното от фактическа страна:

С решение №78/24.06.2015г. по гр.д.№316/‘14г. НРС се е произнесъл, като е ПОСТАВИЛ в дял на на Е.П.А., ЕГН********** ***

 

ДЯЛ І

 

1.    ЛОЗЕ с площ от  1,313 дка, пета категория, намиращо се в м.”ЛОЗАРСКИ ПЪТ”, имот №208030 по плана за земеразделяне в землището на с.Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №208031 – нива на В.Ц.Л., имот №208014 – лозе на П.Б.Д., имот №208036 – лозе на „Агро – бел 2001” ЕООД, имот №002316 – полски път на Община Г.. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

2.    НИВА  с площ от 4,520 дка, четвърта категория, намираща се в м.„БЕЗДРЕМНА”, имот №100064 по плана за земеразделяне в землището на с. Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №100065 - нива на С.П.А.; имот №000389 – полски път на Община Г., имот №100011 – нива на С.Т.К. и имот №100082 – нива на „Агро – бел 2001” ЕООД.

Общата стойност на този дял е 4403.77лв.

 

ПОСТАВИЛ е в дял на С.П.А., ЕГН********* ***

 

ДЯЛ IІ

 

1.    ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1,522 дка, четвърта категория, намираща се в м.”ДОЛНАТА УСОЙНА”, имот №226038 по плана за земеразделяне в землището на с. Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот№226037 - нива на М.Г.Л., имот №226004 - овощна градина на наследници на Т.М.П., имот №226039 – нива на „Агро – Бел 2001” ЕООД, имот №002351 – полски път на Община Г.. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

2.    НИВА  с площ от 4,363 дка, четвърта категория, намираща се в м.„БЕЗДРЕМНА”, имот №100065 по плана за земеразделяне в землището на с. Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №100064 - нива на Е.П.А., имот №100082 – нива на „Агро – Бел 2001” ЕООД, имот №100066 – нива на Т.А.П. и имот №000389 - полски път на Община Г..

Общата стойност на този дял е 4403.77лв.

 

ПОСТАВИЛ е в дял на Т.А.П., ЕГН********** ***

 

ДЯЛ IIІ

 

1.    НИВА  с площ от 6,000 дка, четвърта категория, намираща се в м.„БЕЗДРЕМНА”, имот №100066 по плана за земеразделяне в землището на с. Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №100065 - нива на С.П.А., имот №000389 - полски път на Община Г.,  имот №100043 – залесена нива на „Агро – Бел 2001” ЕООД, имот №100044 – залесена нива на Н.М.С., имот №100045 – залесена нива на „Агро – Бел 2001” ЕООД, имот №100046 – залесена нива на М.А.Т., имот №100040 – залесена нива на „Агро – Бел 2001” ЕООД, имот №100041 – залесена нива на Г.П.Д. и др., имот №100042 – залесена нива на наследници на А.П.Д. и др. и имот №100082 – нива на „Агро – Бел 2001” ЕООД;

2.    НИВА  с площ от 5,720 дка, шеста категория, намираща се в м. „НИЧОВ КАМЪК”, имот №198046 по плана за земеразделяне в землището на с. Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №198045 – нива на „Агро – Бел 2001” ЕООД, имот №000253 – полски път на Община Г. и имот №000206 отводнителен канал на MЗХ-ХМС;

Общата стойност на този дял е 8807.54лв.

 

ПОСТАВИЛ е в дял на „АГРО – БЕЛ 2001”ЕООД, ЕИК114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., общ.Г. представлявано от управителя П.С.С.

 

ДЯЛ ІV

 

1.    НИВА  с площ от 16,620 дка, шеста категория, намираща се в м. „НИЧОВ КАМЪК”, имот №198045 по плана за земеразделяне в землището на с. Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №198046 – нива на Т.А.П., имот №000206 отводнителен канал на MЗХ-ХМС, имот №198005 – нива на С.И.К. и имот №000253 – полски път на Община Г.;

2.    НИВА  с площ от 16,512 дка, четвърта категория, намираща се в м.„БЕЗДРЕМНА”, имот №100065 по плана за земеразделяне в землището на с.Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №100042 – залесена нива на А.П.Д. и др., имот №100066 – нива на Т.А.П., имот №100065 - нива на С.П.А., имот №100064 – нива на Е.П.А., имот №100011 – нива на С.Т.К., имот №100072 – нива на Р.П.З., имот №100068 – нива на П.С.С., имот №100016 – нива на община Г. и имот №000852 – залесена територия на Община Г. – кметство с.Б.;

3.    ЛОЗЕ с площ от 1,040 дка, четвърта категория, в м. „НЕРЕЗЕ СЕВЕР”, имот №239001 по плана за земеразделяне на землището на с.Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №239002 – лозе на Г.С.Н., имот№002552 – полски път на Община Г., имот№002413 – полски път на Община Г.. Върху имота има ограничение: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

4.    ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1,588 дка, шеста категория, в м.”БЕЗДРЕМНА” , имот №100042 по плана за земеразделяне в землището на с. Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №000852 – залесена територия на Община Г. – кметство с. Б., имот №279047- залесена територия на наследници на А. Ц. Р., имот №100041 – залесена нива на наследници на Г.П.Д. и други, имот №100046 - залесена нива на М.А.Т., имот №100041 – залесена нива на наследници на Г.П.Д. и др. и имот №100014 – нива на наследници на А. П. и др. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

Общата стойност на този дял е 26422.62лв.

 

Със същото решение НРС е осъдил на основание чл.355 от ГПК Е.П.А., ЕГН********** да заплати по сметка на НРС държавна такса в размер на 176.15лв., С.П.А., ЕГН********* да заплати по сметка на НРС държавна такса в размер на 176.15лв., Т.А.П., ЕГН********** да заплати по сметка на НРС държавна такса в размер на 352.30лв., а „АГРО – БЕЛ 2001”ЕООД, ЕИК114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., общ.Г. представлявано от управителя П.С.С. да заплати по сметка на НРС държавна такса в размер на 1056.90лв.

По отношение разноските по делото на основание чл.78, ал.1 от ГПК НРС е осъдил „АГРО – БЕЛ 2001”ЕООД, ЕИК114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., общ.Г. представлявано от управителя П.С.С. да заплати на Е.П.А., ЕГН********** сумата от 444лв. разноски по делото.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК НРС е осъдил „АГРО – БЕЛ 2001”ЕООД, ЕИК114547023 със седалище и адрес на управление с.Б., общ.Г. представлявано от управителя П.С.С. да заплати на Т.А.П., ЕГН********** сумата от 15лв. разноски по делото.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК НРС е осъдил С.П.А., ЕГН********* да заплати на Е.П.А., ЕГН********** сумата от 76,50лв. разноски по делото.

Съгласно разпоредбата на чл.247 от ГПК поправянето на явна фактическа грешка може да стане по почин на съда или на която и да било от страните без ограничение във времето, поради което съдът приема, че молбата е допустима и следва да се разгледа по същество.

След като се запозна с цитираното по-горе решение и представени от лицето доказателства съдът констатира, че действително е допусната грешка по изписване номера на имота, който се намира в дял IV, под №2 от решението на съда. Там имотът НИВА  с площ от 16,512 дка, четвърта категория, намираща се в м.„БЕЗДРЕМНА”, е изписан като имот №100065 по плана за земеразделяне в землището на с.Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №100042 – залесена нива на А.П.Д. и др., имот №100066 – нива на Т.А.П., имот №100065 - нива на С.П.А., имот №100064 – нива на Е.П.А., имот №100011 – нива на С.Т.К., имот №100072 – нива на Р.П.З., имот №100068 – нива на П.С.С., имот №100016 – нива на община Г. и имот №000852 – залесена територия на Община Г. – кметство с.Б.. В действителност по одобрения от ОбС“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – Г. проект на ВЛ и скицата за този имот, НИВА  с площ от 16,512 дка, четвърта категория, намираща се в м.„БЕЗДРЕМНА”, е изписана като имот №100082 по плана за земеразделяне в землището на с.Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №100042 – залесена нива на А.П.Д. и др., имот №100066 – нива на Т.А.П., имот №100065 - нива на С.П.А., имот №100064 – нива на Е.П.А., имот №100011 – нива на С.Т.К., имот №100072 – нива на Р.П.З., имот №100068 – нива на П.С.С., имот №100016 – нива на община Г. и имот №000852 – залесена територия на Община Г. – кметство с.Б..

В тази връзка съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, като се допусне поправка на допусната явна фактическа грешка и в решението следва на страници четвърта, седма и десета да се чете, че имот НИВА с площ от 16,512 дка, четвърта категория, намираща се в м.„БЕЗДРЕМНА”, представлява имот №100082 по плана за земеразделяне в землището на с.Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №100042 – залесена нива на А.П.Д. и др., имот №100066 – нива на Т.А.П., имот №100065 - нива на С.П.А., имот №100064 – нива на Е.П.А., имот №100011 – нива на С.Т.К., имот №100072 – нива на Р.П.З., имот №100068 – нива на П.С.С., имот №100016 – нива на община Г. и имот №000852 – залесена територия на Община Г. – кметство с.Б..

           Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА на основание чл.247 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка в решение №78/24.06.2015г. по гр.д.№316/‘14г. НРС, като на страници четвърта, седма и десета от решението имот НИВА с площ от 16,512 дка, четвърта категория, намираща се в м.„БЕЗДРЕМНА”, представлява имот №100082 по плана за земеразделяне в землището на с.Б., ЕКАТТЕ 06402, общ.Г. при граници и съседи: имот №100042 – залесена нива на А.П.Д. и др., имот №100066 – нива на Т.А.П., имот №100065 - нива на С.П.А., имот №100064 – нива на Е.П.А., имот №100011 – нива на С.Т.К., имот №100072 – нива на Р.П.З., имот №100068 – нива на П.С.С., имот №100016 – нива на община Г. и имот №000852 – залесена територия на Община Г. – кметство с.Б..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването до страните.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: