РЕШЕНИE

гр. Никопол, 12.10.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  дванадесети октомври през две хиляди и  шестандесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Д.Б. като разгледа докладваното гр.д. № 315 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

                Производството е по реда на чл.422 от ГПК

   Постъпила е ИM от от "ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД; ЕИК: 200644029 със седалище и адерес на управление в гр.София, чрез юрискинсулт Г.Г., против В.Б.И., ЕГН: ********** *** за неизпълнение на договорни отношения по договор за потребителски кредит. Иск с правно основание чл.422 от ГПК.

         По делото не е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131, ал.2 от ГПК и не се е явил в о.с.з.проведено на 12.10.2016г. 

Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК , а именно ответника не е представил в срок отговор на ИМ и не се е явил в първото по делото съдебно заседание, като не е направил искане разглеждане на делото в негово отсъствие.На страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването в съдебно заседание.Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне с неприсъствено решение.

От представените доказателства може да се направи извод, че предявения иск е вероятно основателен.Предвид на което съдът счита, че иска следва да бъде уважен изцяло

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по двете дела размер на 902.27 лв.

   Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА на осн.чл.239, вр.чл.422 от ГПК В.Б.И., ЕГН: ********** *** да заплати на "ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД; ЕИК: 200644029 със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от А.В.Г. сумата от 1561,18 лв., в едно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението 03.06.2016г. до окончателното изплащане на дължимата сума.Сумата от 260.73 лв., представляваща договорна лихва за период от 15.08.2011г. до 15.05.2012г. и сумата от 744.39 лв. – представляваща договорно обезщетение за забава за периода от 16.08.2011г. до 25.05.2016г.

  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК В.Б.И., ЕГН: ********** *** да заплати на "ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД; ЕИК: 200644029 със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от А.В.Г. сумата от сумата от 902.27 лв.представляваща направени по двете дела разноски.

     Решението на осн.чл.239, ал.4 от ГПК е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :