Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 26.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд, ІІІ граждански състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември  две хиляди и  шестнадесета    година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛЯ НАУМОВА

при секретаря Д.Б., като разгледа докладваното от съдията Наумова гр.д. 279 по описа на съда за 2016г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Иск с правно основание чл. 58 от ЗК.

             Постъпила е искова молба от Ж.С. ***, чрез адв.Ф.П. от ПлАК, с която е предявен  иск против ЗК“Единство -94“ с.Б.М. с който се претендира отмяна на всички взети на извънредно общо събрание на кооперацията на 25.06.2016г. решения.Твърди се, че взетите решения на ИОС са незаконосъобразни, т.к. не е спазена процедурата по ЗК и Устава на кооперацията по свикване и провеждане на събранието.  То не е свикано от УС на кооперацията, респективно не е спазена процедурата по чл. 16 от ЗК, и чл.19, ал.5, т.2 от Устава. Искане за свикване на заседание на УС е отправено на 20.05.2016г. от КС на кооперацията, и е свикано от КС без да е изчакан законоустановеният едномесечен срок, в който УС е следвало да свика такова. На следващо място, на ИОС са решавани неправилно, въпроси, които следва да се обсъждат на годишното отчетно събрание, след приключване на стопанската година, като са гласувани решени, без същите да са отразени в протокола от проведеното събрание, като решения.На последно място, се твърди, че на това събрание е взето и решение за прекратяване на договор с др. ЗК от с.с. в ущърб на ответната кооперация и на членовете.Прави искания.Представя доказателства.Претендира разноски.

               В срока за отговор по чл. 131 ГПК, ответната кооперация ЗК“Единство – 94“ с.Б.М., чрез адв.Л.Т. от ПлАК признава предявените искове. Сочи че извънредното общото събрание на 25.06.2016 г. е свикано от КС при определен от тях дневен ред, без да е изчакан срока за свикване от УС. Не оспорва обстоятелството, че при провеждането му са вземани идентични с взети на предходни събрания решения, а именно относно продължаване работата на фурната. Излага също, че е отчета за финансовото състояние на кооперацията , следва да се проведе в края на стопанската година, съгласно ЗСч., а не в средата, поради което УС не е свикал извънредно ОС. 

               Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

               Не се спори по делото и това се установява от представеното по делото искане на л.5, до УС на  ответната кооперация, че Председател на КС на кооперацията е поискала  свикване и провеждане на извънредно общо събрание на кооперацията с посочен дневен ред.Няма доказателства по делото на коя дата, същата е депозирана пред УС, като в левият долен ъгъл на искането е изписана накриво дата 20.05.2016г., без да е ясно от кой.

             Не се спори по делото, че УС не е взел становище по това искане в едномесечния срок по чл. 16 ал. 3 от ЗК.

             Не се спори по делото и на са ангажирани доказателства, КС на ответната кооперация да е провела свое заседание на КС на което същият да е взел решение да се свика извънредно събрание  - на коя дата, при какъв дневен ред.

              Безспорно е също и това се установява от представената по делото покана, че КС изготвя и разпространява покани, видно от приложената такава по делото на л.6, за свикване на 25.06.2016г. на извънредно ОС на ответната кооперация с посочен дневен ред.  

             Безспорно е също, че Свиканото извънредно ОС  на  кооперацията се е провело на 25.06.2016 г. в читалището на с.Б.М., както и че на него са взети няколко решения, като от представеният преси – извлечение от протокола, може да се установи, че са  били взети и решения,  невключени в дневния ред. 

              От представения по делото Устав на ЗК“Единство – 94“ с.Б.М. се установява, че правомощията на Контролния съвет включват свикване на Общо събрание съгл. чл. 35 от Устава, когато установи съществени нарушения на закона или Устава или  в случаите на чл.19, ал.VІ.

              От така приетото за установено съдът прави следните правни изводи:

              Предявеният иск е с правна квалификация чл. 58 ал. 1 от ЗК. Искът по чл. 58, ал. 1 от ЗК е конститутивен и с него се упражнява потестативното право да се признае за незаконно или несъобразено с устава на кооперацията решението на общото събрание.  Правото на иск по чл. 58, ал. 1 ЗК принадлежи на изчерпателно посочени в нормата на чл. 58, ал. 2 ЗК лица и органи и може да бъде упражнено в преклузивните срокове по чл. 58, ал. 3 и 5 ЗК, които в случая са спазени.

              Разгледан по същество искът е основателен и доказан.

              Безспорно се установи, от събраните по делото гласни и писмени доказателства, че на 25.06.2016 г. в село Б.М., община Никопол е било проведено извънредно Общо събрание на ответната а кооперация.  Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал.1 от ЗК, Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на УС на Кооперацията, или по искане на контролния съвет, или на една трета от член - кооператорите отправено до УС, в 14 дневен срок от постъпване на искането. /чл. 16, ал.3, т.2 от ЗК/. Ако в едномесечен срок, общото събрание не бъде свикано от УС до който е отправено посоченото по – горе искане, то се свиква от контролния съвет или от една трета от членовете на кооперацията, които са направили искането. /чл. 16, ал.4 от ЗК/.

               В настоящия случай, няма доказателства по делото КС на ответната кооперация да е провела свое заседание на КС на което същият да е взел решение да се свика извънредно събрание  - на коя дата, при какъв дневен ред, кои са присъствали, и дали това решене на КС или това е волята за свикване на извънредно ОС на Председателя на КС. Няма доказателства, на коя дата е отправено искането до ответната кооперация за свикване на извънредно ОС

                Нормата на чл. 28 ал. 3 от ЗК дава правомощия на Контролния съвет да свиква общо събрание при  две хипотези 1. когато установи съществени нарушения на закона или устава, допуснати от УС, както и 2. в случаите по чл. 16 ал. 3, какъвто не  настоящият случай.

               Съгласно разпоредбата на чл. 19  от Устава ОС се свиква от УС с писмена покана, разгласена по радиоуредбата на селото, с поставена на няколко места в център на селото  на обява в която е вписан дневният ред, деня и часа на ОС и мястото където ще се проведе. ОС не може да  взема решения по въпроси невписани в поканата, освен за свикване на др. ОС.ОС може да взема решения по въпроси невписани в поканата, ако в него участват всички членове/пълномошници/ и те са съгласни с това, като такива въпроси се включват в дневният ред в началото на заседанието.

              От събраните поделото доказателство, не се установиха, да са налице сочените хипотези за свикване на ОС от КС, нито член-кооператори са бил надлежно уведомен и узнал за събранието, като е спазена процедурата на чл. 19 ал. 1 от Устава, по отношение на всички.   Недоказано остана и обстоятелството, колко са присъствалите членове с оглед взетите решения по т.4 от дневният ред, доколкото съгласно Устава ОС може да взема решения по въпроси невписани в поканата, ако в него участват всички членове/пълномощници/ и те са съгласни с това, като такива въпроси се включват в дневният ред в началото на заседанието.

              Изложеното води до извод на настоящата инстанция, че е допуснато нарушение както на ЗК, така и на Устава на кооперацията     при свикването и провеждането на извънредно общо събрание на ответната кооперация на 26.06.2007г., поради което взетите решения на ответната кооперация на това извънредно ОС са незаконосъобразни.

          Съобразно изхода по делото, ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски в производството, съгласно представеният списък по чл.80 от ГПК..

           Воден от изложеното, съдът

 

                                                           Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ изцяло решенията на извънредното общото събрание на  ЗК“Единство -94“ с ЕИК 824055618, с.Б.М. общ.Никопол  проведено на 25.06.2016 година, като незаконосъобразни.

            ОСЪЖДА  ЗК“Единство -94“ с ЕИК 824055618, с.Б.М. общ.Никопол  да заплати на  Ж.С.Р.  сумата от общо 532.00лв. за разноски по производството.

            Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд  в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: