Р Е Ш Е Н И Е

гр. Никопол, 27.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІІІ състав в  открито   заседание на двадесет и  седми септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            Председател: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря Д.Б., като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гражданско дело № 262 по описа на съда за 2016г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази следното:

        

             Иск за делба - І фаза.

             Производството е по чл. 341 и сл. от ГПК.

             Иск с правно основание чл.69 от ЗС.

        

              В Никополският районен съд е постъпила искова молба от  Л. Г. Б. ***,чрез адв.Б.К. от ЛАК против  П.И.Б. ***, С.А.Г. ***, Е.А. ***, Т.Г.У. от с.с., В. ***, Е.Г.П. ***, Г.И.Б. *** и „Омега Агро Инвест“ ЕООД гр.П. в която се твърди, че страните са съсобственици на  имоти подробно индивидуализирани в ИМ, находящи се в землището на с.Д.В., общ. Гулянци.

            Отправя се искане за допускане и извършване на съдебна делба на процесните поземлени имоти  между страните при права на собственост съгласно ЗН, като съдът съобрази извършените разпоредителни сделки, с процесните имоти.

             В срока по чл.131 от ГПК, единствено ответника „Омега Агро Инвест“ ЕООД гр.П.  изразява становище, че  делбата следва да се извърши в две искови производства, а не в едно. Твърди намерение за  извършване на извънсъдебна делба с ищеца.Не прави доказателствени искания.Не ангажира доказателства.  

           Останалите ответници, в срока по чл.131 от ГПК не изразяват становище по иска, не правят искания, възражения, не се явяват и не се представляват в с.з.

            Съдът, като съобрази становищата на страните и представените по делото доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

              От представените писмени доказателства се установява,  че правото на собственост върху процесиите имоти, чиято делба се иска е принадлежало на общия наследодател на страните,– Б.С.Б., поч. на 1936г., б.ж. на с.Д.В. и на единственият му син  - И.Б.С., поч. 29.06.1955г. След смъртта на последният , правата му на собственост които е имал,  възстановени с Решение на ПК  гр.Гулянци от 10.12.2008г.  и тези които е имал в качество му на единствен наследник на своя баща, възстановени му с Решение на  същата ПК  от същата дата са преминали изцяло в патримониума на неговите деца   и техните наследници по закон и по право на заместване.  

              От приложените по делото преписи на нотариален акт за дарение на ид.ч. от  недвижим имот № 161, т.9, рег.№ 5418, д. №1314/01.09.2015г. на нотариус с рег. № 232 на НК и район на действие този на НРС и  нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот  № 162, т.9, рег.№ 5423, д. №11315/ 01.09.2015г. на същият нотариус,  се установява, че ответника „Омега Агро Инвест“ гр.П. придобил, чрез покупко- продажба и  дарствено разпореждане от ответника Г.И.Б., общо 10/30 ид.ч. от първият имот предмет на делбата, а именно  НИВА  с площ от  8.657дка.,   в м.“Закаторе“ в землището на с.Д.В. имот № 020015, при посочените граници.

                От приложеният по делото препис на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот  № 130, т.5, рег.№ 3344, д. № 703/ 09.06.2016г. на същият нотариус,  се установява, че ищеца е  придобил, чрез покупко- продажба  от ответниците  П.И.Б., С.А.Г., Е.А.Б., Т.Г.У.,  В.Г.Б. и  Е.Г.П. , общо 18/30 ид.ч. от всички имоти предмет на делбата, а именно:   1/НИВА  с площ от  8.657дка.,   в м.“ЗАКАТОРЕ“ в землището на с.Д.В. имот № 020015, при посочените граници, 2/ НИВА с площ от 6.302 дка.   в землището на с.Д.В., в м. „КЮНКА“, пета имот №053026 и 3/ ЛОЗЕ с площ от 3.461 дка.,в землището на с.Д.В., общ.Гулянци, в м. „КЮНКА“,имот №053044.

             По делото са представени и 3 бр. скици на процесните  имоти.

             При установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното :

              При съобразяване на установеното от обсъдените по-горе писмени доказателства, съдът приема, че правата на собственост на страните върху процесното имущество, са били следните: за ответницата Г.И.Б. 10/30 ид.ч., за ответниците С.А.Г. и  Е.А.Б. по 5/130 ид.ч., за ответниците П.И.Б.,  Т.Г.У., В.Г.Б.,  Е.Г.  П. и за ищеца Л.Г.Б. по 2/30 ид.ч.

           В последствие, през 2015г., ответницата  Г. И.Б.  е прехвърлила  общо  10/30 ид.ч. от възстановените и наследствени  права върху имот – нива с площ от  8.657 дка. с № 020015 в землището на с.Долви Вит на трето лице - ответника „Омега Агро Инвест“ ЕООД     с дарствена и разпоредителна сделки,  съобразявайки които,  при направените изчисления, съдът приема, че ответницата  Г. И.Б. се е разпоредила изцяло с притежаваните от нея ид.ч. по отношение на този имот.

             През 2016г., ответниците П.И.Б.,   С.А.Г., Е.А.Б., Т.Г.У.,  В.Г.Б. и  Е.Г.П.  са прехвърлила  общо  18/30 ид.ч. от възстановените и наследствени  права от   всички  имоти предмет на делбата на ищеца Л.Г.Б.. 

              Т.е. след разпоредителните сделки, ищеца Л.Б. притежава общо 20/30 ид.ч. от всички имотите предмет на делбата, а ответницата Г.Б. притежава 10/30 ид.ч. от  два от имотите – това са  Нива с площ от 6.302 дка., и от Лозе с площ от 3.461 дка., а ответника „Омега Агро Инвест“ ЕООД притежава 10/30 ид.ч. от един имот – това е Нива с площ от 8.657дка., като делбата следва да се допусне, между ищеца и ответниците Г.Б. и „Омега Агро ИНвест“ ЕООД при сочените права върху имотите. 

                Т.к. ответниците П.И.Б., С.А.Г., Е.А.Б., Т.Г.У.,  В.Г.Б. и  Е.Г.П.   са се разпоредили изцяло с притежаваниет от тях права в полза на ищеца, иска за делба следва да бъде отхвърлен по отношение на тях.

                  Воден от горното, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

    І.  ДОПУСКА на основание чл. 344, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.69 от ЗН да се извърши съдебна делба между Л.Г.Б. с ЕГН ********** и Г.И.Б. с ЕГН **********, по отношение  на следните недвижими имоти :

     1/НИВА с площ от 6.302 дка. /шест дка. триста и два кв.м./, находяща се в землището на с.Д.В., общ.Гулянци, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 22335, в местността „КЮНКА“, пета категория, съставляваща имот №053026/петдесет и три хиляди двадесет и шест/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №053027-лозе на Паско Пенов Петков, имот №053054-гора в зем.земи на Б.Р.П., имот №053053-гора в зем.земи на М.Р.П., имот №053023-нива на Община Гулянци, имот №053025-нива на Община Гулянци, имот №053030-нива на „Дон Агрикола“ ЕООД, имот №053028-изост.тр.нас. на Община Гулянци.

Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110кV. На 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

         2/ЛОЗЕ с площ от 3.461 дка. /три дка. четиристотин шестдесет и един кв.м./, находящо се в землището на с.Д.В., общ.Гулянци, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 22335, в местността „КЮНКА“, пета категория, съставляващо имот №053044/петдесет и три хиляди четиридесет и четири/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000064-полски път на Община Гулянци, имот №000062-полски път на Община Гулянци, имот №053043-лозе насл.на Ф.М.С., имот №053035-нива на Д.К.М..Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.: при следните права за съделителите върху тези имоти:

  - за  Л.Г.Б. – 20/30 ид.ч. и

  - за  Г.И.Б. – 10/30 ид.ч.      .

ІІ.   ДОПУСКА на основание чл. 344, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.69 от ЗН да се извърши съдебна делба между  Л.Г.Б. с ЕГН ********** и „ОМЕГ АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД гр.П. с ЕИК 201304848,    на следния недвижим имот :

 3/ НИВА с площ от 8.657 дка. /осем дка. шестстотин петдесет и седем кв.м./, находяща се в землището на с.Д.В., общ.Гулянци, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 22335, в местността „ЗАКАТОРЕ“, трета категория, съставляваща имот №020015/двадесет хиляди и петнадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000047-пасище, мера на Община Гулянци, имот №020014-нива насл.на Крачун Флори и Илия Илиеви, имот №020016-нива на Л.В.П.. Имотът е образуван от имот 020012.,   при следните права на съделителите върху този имот:

     - за  Л.Г.Б. – 20/30 ид.ч. и

     - за „ОМЕГ АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД гр.П. – 10/30 ид.ч.

           ОТХВЪРЛЯ, иска за делба по отношение на ответниците      П.И.Б. с ЕГН **********, С.А.Г. с ЕГН **********, Е.А.Б. с ЕГН **********, Т.Г.У. с ЕГН**********,  В.Г.Б. с ЕГН ********** и  Е.Г.П. с ЕГН **********  като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Плевенски окръжен  съд в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните.

      След влизането му в сила, делото да се докладва с оглед продължаване на делбата във втората фаза.

                    

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: