РЕШЕНИЕ № .........

гр.Никопол, 30.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на осми април  две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д.№ 248 по описа на НРС за 2012г.  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл.248 от ГПК

 

В Никополския районен съд е постъпила молба от адв.М. ВрАК, пълномощник на « Евро Си Комерс» ООД гр.Плевен, предсатвлявано от С.К., в която се излага, че Никополския районен съд е не се е произнесъл по цялото искане при постановяване на Решение N 117/16.11.2012г. по гр.д.№ 248 по описа на съда за 2012г.като съда не се е произнесъл относно разноските претендирани от ищеца за адвокатски възнаграждение в размер на 1000 лв. и д.т. в размер на 25 лв.Предвид изложеното, моли съда да постанови  Решение с което да допусне  допълване на Решение като му бъдат присъдени разноските за адвокатско възнаграждение в размер на 1000 лв.и д.т – 25 лв.

Ответниците изразява становище че искането следва д абъде отхвърлено.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и обсъди доводите на молителя, намира за установено следното от фактическа страна:

Съгласно една от хипотезите на разпоредбата на чл.248 от ГПК страната може в срока за обжалване да поиска, да бъде допълнено Решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото искане,  поради което съдът приема, че молбата е допустима и следва да се разгледа по същество.

От доказателствата по делото съдът констатира, че ищеца е заплатил адвокатски хонорар в размер на 1000 лв. и д.т.в размер на 25 лв.Съдът констатира, че при постановяване на своето Решение по  правния спор, с който е бил сезиран, съда не се е произнесъл по цялото искане на Ищеца относно разноските.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че молбата е основателна. и следва да бъде уважена, като се допусне допълване на постановеното РЕШЕНИЕ.

Воден от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА на основание  чл.176 от ГПК допълване на Решение N 117/16.11.2012г. по гр.д.№ 248 по описа на съда за 2012г, по следния начин:

ОСЪЖДА Община гр.Гулянци, предсатвлява на от Кмета Л.Я. ДА ЗАПЛАТИ в полза на « Евро Си Комерс» ООД гр.Плевен, предсатвлявано от С.К. сумата от 1000 лв., представляваща направени разноски по делото за адвокатски хонорар и 25 лв. за държавна такса.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски административен съд в  14-дневен от съобщаването му на страните.

 

 

                                          Районен съдия :