Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол 30.04.2013г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на дванадесети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д.N 220 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТОВТО е по реда  на чл. 145 и сл.от АПК.

Делото е образувано по жалба от ЕТ „ Агро - Светлозар Дичевски”, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.”Мария Луиза” N 9, офис гр.Троян, ул.”Акд.Анг.Велевски”, предсатвляван п делото от адв.Г.Г. – ПлАК, против заповед  N 200/14.06.2012г. на ОД „Земеделие” гр.Плевен.Като се моли съда да отмени горната заповед, като незаконосъобразна.Претендира разноски.

Ответника по делото „Земеделие” гр.Плевен не изпращат представител изразяват становище, че жалбата е подадена сред срока и че е неосновтелна..

По делото са конституирани като заинтересовани страни: АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД с.Любеново, “ВЪБЕЛГУМ” ЕООД гр.Никопол, ЕТ „ДАР – РУМЕН КИРИЛОВ” гр.Белене, ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2006 гр.София, ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2007 гр.София, ЕТ „МИГ – КРАСИМИР ГАТЕВ” гр.Никопол, ЕТ „В. ***, ЛЗК „ГЕРБ” с.Въбел, ЕТ „МОНИ – БРАНИМИР БОЯНОВ” с.Въбел, „МИТКЕН” ООД гр.Никопол, „МАГ ТОНЧЕВИ” ЕООД с.Въбел, Ц.И.И., С.В.С., М.С.В., Л.Ц.Н., Л.Р.Л., И.Й.И., Д.И.В., Д.Д.З., В.Д. и Б.Р.М., всичките не изразяват становище по жалбата.

Жалбата е процесуално допустима като подадена срещу индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол от лице с правен интерес от оспорването в законоустановения срок съобразно чл.37в, ал.5от ЗСПЗЗ, а по същество е и основателна.

Относно твърдението на ответника, че е подадена след срока, съдът счита, че това не е основателно, тъй като от представените по делото доказателства за обявление е видно, че я била обявена в сградата на ОСЗ – Никопол на 14.06.2012г.и няма данни да има обявление в сградата на Кметство с.Евлогиево и да е публикувана в интернет страницата на Община гр.Никопол, представени са само писмо до Община за обявявана, но няма данни дали е направено.освен това даже и да се приеме, че срока е започнал да тече от обявяването на 14.06.2012г., то следва, че той следва да изтече на 28.06.2012г., а видно от входящ номер жалбата е получена от ОД „Земеделие” гр.Плевен на 28.06.2012г., т.е. в последния ден на срока за обжалване.

От представените по делото доказателства е видно, че на 28.07/2011г. в с.Въбел, общ.Никипол, обл.Плевен е сключено споразумение по чл.37в, ал.1 ит ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 от ППЗСПЗЗ, между АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД с.Любеново, “ВЪБЕЛГУМ” ЕООД гр.Никопол, ЕТ „ДАР – РУМЕН КИРИЛОВ” гр.Белене, ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2006 гр.София, ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2007 гр.София, ЕТ „МИГ – КРАСИМИР ГАТЕВ” гр.Никопол, ЕТ „В. ***, ЛЗК „ГЕРБ” с.Въбел, ЕТ „МОНИ – БРАНИМИР БОЯНОВ” с.Въбел, „МИТКЕН” ООД гр.Никопол, „МАГ ТОНЧЕВИ” ЕООД с.Въбел, Ц.И.И., С.В.С., М.С.В., Л.Ц.Н., Л.Р.Л., И.Й.И., Д.И.В., Д.Д.З., В.Д. и Б.Р.М. /л.54 – 96 от делото/, което споразумение е било входирано с вх.N 11 от 28.07.2011г. в ОСЗ гр.Никопол.

От приложения по делото протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне масивите за ползване в землището на с.Евлогиево, е видно само че е изготвен такъв протокол няма данни и кога е изготвен, тъй като не е вписана нито дата нито година, също така не е ясно и доклада кога е бил изготвен / л.6-л.53 от делото/.Не е ясно и дали са получени от ОС „ Земеделие” гр.Плевен до 27.08.2011г., в каквато насока е издадената Заповед N РД – 61/30.05.2011г.В последствие едва на 14.06.2012г.е издадена Заповед N РД – 200 на ОД „Земеделие” гр.Плевен, с която на осн.чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ е одобрено разпределението на масивите за ползване за землището на с.Въбел общ.Никопол, обл.Плевен.

Целта на производството по чл. 37в и сл. от ЗСПЗЗ, респ. по чл. 70 и сл. от ППЗСПЗЗ - да регулира обществените отношения в областта на ползването на обработваемите земеделски земи в страната, като създаде облекчения и подходящи условия за тяхното окрупняване. Тази цел се преследва за всяка стопанска година, тъй като съгласно чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ /в редакцията на тази разпоредба преди изменението с ДВ, бр. 25 от 2012 г./ споразумението между собствениците и/или ползвателите се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август за следващата стопанска година. Съгласно § 3, т. 2 от Закона за арендата "стопанска година" започва на 1 октомври на съответната година и приключва на 1 октомври на следващата година. Затова и сроковете по чл. 37в от ЗСПЗЗ са съобразени със стопанската година. Така сключването на споразумението става от 1 юли до 1 август, съставянето на проект за разпределение на ползването на земите по масиви /когато не е постигнато споразумение/ е до 15 август съгласно чл. 37в, ал. 3 ЗСПЗЗ /изм./, издаването на заповед за разпределение на масивите в землището в срок е до 1 септември /ал. 4/, нейното обявяване е до 10 септември /ал. 5/ и обжалването на заповедта не спира изпълнението й /ал. 6/. Целта на всички тези срокове е до започването на съответната стопанска година да приключи административното производство по разпределение ползването на обработваемите земеделските земи между собствениците и/или ползвателите.

В конкретния случай Заповед N РД – 199 на ОД „Земеделие” гр.Плевен, с която на осн.чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ е одобрено разпределението на масивите за ползване за землището на с.Лозица, общ.Никопол, обл.Плевен е издадена на 14.06.2012г. почти в края на стопанската година, когато собствениците и ползвателите неформално вече са били разпределили ползването на земеделската земя, когато всеки от тях вече е извършил разходи по обработката и засяването на разпределената земя. По този начин административната намеса с издаване на процесната заповед вече е закъсняла и административният орган няма времена компетентност, тъй като вече не може да се постигне преследваната от закона цел - чрез окрупняване на земеделските масиви да се разпредели за стопанската 2011/2012г. ползването на обработваемата земеделска земя между собствениците и ползвателите й. С издаването на процесната заповед е нарушен принципът за съразмерност, регламентиран в чл. 6 от АПК - засегнати са права в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която е издадена заповедта и административният орган е издал акт, които може да причини вреди, ясно несъизмерими с преследваната цел. Затова процесната заповед е незаконосъобразна

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И  :

 

ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ Агро - Светлозар Дичевски”, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.”Мария Луиза” N 9, офис гр.Троян, ул.”Акд.Анг.Велевски” Заповед N РД – 200 от 14.06.2012г. издадена от Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Плевен, с която на с която на основание чл.37в ал.ХІІІ ЗСПЗЗ въз основа на споразумение между ползвателите на землището на с. Въбел са разпределени масивите за ползване.

ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Плевен, да заплати на ЕТ „ Агро - Светлозар Дичевски”, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.”Мария Луиза” N 9, офис гр.Троян, ул.”Акд.Анг.Велевски”, разноски по делото в размер на 350 лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски административен съд в  14-дневен от съобщаването му на страните.

 

                                                                      Районен съдия :