Р Е Ш Е Н И Е

гр. Никопол, 25.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІІІ състав в  открито   заседание на двадесет и  шести септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            Председател: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гражданско дело № 213 по описа на съда за 2016г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази следното:

        

             Иск за делба - І фаза.

             Производството е по чл. 341 и сл. от ГПК.

             Иск с правно основание чл.69 от ЗС.

        

              В Никополският районен съд е постъпила искова молба от  В.Г.М. ***,чрез адв.Б.К. от ЛАК   против Д.Г. ***, И.Е.С. от гр.Никопол, Д.Е.С. ***, М.Н.Б. ***, Н.С.А. ***, Б.К.Л. ***, Т.К.М. ***, Е.С.Д. ***.Т., К.С.М. от гр.В.Т., Н.М.А. ***, Р. ***, В.Т.А. ***, П.Т.П. ***, Б. ***, Б.К.Г. *** и В.Х.Г. ***, в която се твърди, че страните са съсобственици на  имоти подробно индивидуализирани в ИМ, находящи се в землището на с.Е., общ.Никопол съставляващо 3бр. ниви и 1 бр. др. селскост. територия.

            Отправя се искане за допускане и извършване на съдебна делба на процесните поземлени имоти  между страните при права на собственост съгласно ЗН, като съдът съобрази извършените разпоредителни сделки, с процесните имоти.

             В срока по чл.131 от ГПК, ответницата Н.М.А. е изразява становище, че  иска е основателен и следва да бъде допусната исканата делба, като се съобрази направеният отказ от наследство на майка му и това на баща му от общият наследодател на отв. Т.К.м., Е.С.Д. и К.С.М. -  С.Т. М..Не правят искания, възражения.Не се явяват и не с представляват в с.з.Представя 2 бр. удостоверения за отказ от наследство от 15.09.2000г./л.54-56/.

             В срока по чл.131 от ГПК, ответника В.Х.Г.    е изразява становище, че  иска е недопустим, поради  разпоредбата на чл.9а от ЗН, т.к.ищеца В.М. е наследник на „последващ съпруг“ , каквато е Р. Н., съгласно  ТР№1/04.11.1998г. на ВКС/л.45/.В с.з. се явява и моли иска да бъде отхвърлен, по съображения изложени в отговора си.

           Останалите ответници, в срока по чл.131 от ГПК не изразяват становище по иска, не правят искания, възражения.  От тях в с.з. се явяват само ответниците, М.Б., В.А. и П.П., които молят да се допусне делба между страните.

            Съдът, като съобрази становищата на страните и представените по делото доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

              От представените писмени доказателства се установява,  че правото на собственост върху процесиите имоти, чиято делба се иска е принадлежало на общия наследодател на страните Л.П.Н., поч. на 14.02.1977г., б.ж. на с.Е.. След смъртта му, правата му на собственост които е имал,  възстановени с Решение на ОС“ З“ гр.Никопол № Е – 04/19.09.1994г. са преминали изцяло в патримониума на  неговата съпруга  Р.С.Н. и братята и сестрите му, а след тяхната смърт на техните деца, съпрузи и внуци, т.к. същият от брака си с Р.Н., който е първи и за двамата нямат деца. След смъртта на Р. Н. правата и на собственост са преминали от своя страна,  към нейните братя и сестри  и техните наследници по закон и по право на заместване.  

            По делото е представено,   от ответницата Н.М.А.   удостоверения, неоспорени от страните, издадени от СВ Никопол, приложени на л.55 и л.56 от които се установява, че наследодателя на ответниците  Т.М., Е.Д. и К.М. -  С.Т.М., поч. на 08.03.2009г., е направил отказ от наследството на своя наследодател –– баща му Т.П., поч. 1984г., както и от наследството на своята майка -  Н.С.П.а,   поч. на 23.01.2000г.1984г., която е  сестра на   Р. Н., поч. 1981г., която от своя страна е съпруга на общият наследодател Л.П.Н., поч. на 13.02.1977г.

              От приложените по делото преписи на нотариален акт за дарение на  недвижим имот № 166, т.12, рег.№ 7416, д. №1772/11.11.2015г. на нотариус с рег. № 232 на НК и район на действие този на НРС и  нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот  № 167, т.12, рег.№ 7421, д. №1773/11.11.2015г. на същият нотариус,  се установява, че ответника В.Х.Г. е придобил, чрез покупко- продажба и  дарствено разпореждане, общо 3/12 ид.ч. от три от имотите, предмет на делбата, а именно : 1/ НИВА, с площ от 1 .504 дка., ка., ІІІ кат., в м.“Новачевски път“, имот № 169046 землището на с.Е., общ.Никопол, при посочените граници и 2/НИВА  с площ от 20.002дка., VІ кат., в м.“Зембюлова нива“, имот № 159003в землището на с.с.  при посочените граници и 3/ НИВА с площ от 11.791 дка., Vкат., в м.“Друма“ , имот № 140014 землището на с.с.  при посочените граници.

             По делото са представени и 4 бр. скици на процесните  имоти.

            При установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното :

           Въз основа на представените по делото удостоверения  за наследници, съдът намира, че Л.П.Н., към момента на смъртта си – 13.02.1977г.,  не е оставил за наследници деца или възходящи от която и да е степен, а съпруга му Р. С. Н. го е преживяла.По делото не е представено, доказателство, за продължителността на гражданският брак по между им, но доколкото от направената служебна проверка в НБД и в Кметство с.Е., не се намират такива, поради периода за който се отнасят/началото на миналият век/, съдът направи обосновано предположение, че брака между Л.Н. и Р.Н. е продължил повече от 10г., още повече че по делото има данни, че същият е първи по реда и за двамата и по делото не се установи друго.

          Съгласно чл.9, ал.2, пред. 1- во от ЗН, когато преживелият съпруг наследява заедно с братя и сестри или с техни низходящи /деца, внуци/, той получава  при брак над десет години – 2/3 ид.ч. от наследството. Останалата 1/3 ид.ч. следва да се разпредели между братята и сестрите и техните наследници по право на заместване, на общият наследодател, т.е.  1977г.  по силата на закона, към наследяване са били призовани 1/ Р. С. Н., поч.1981г.  преживялата съпруга, на наследодателя  от брака си които същите нямат родени деца, която получава 2/3 ид.ч. от наследството, а останалата 1/3 ид.ч. се разпределя, общо,  между   брата  на Л.Н. 2/ И.П. Н., поч. 1990г., 3/по право на заместване, наследниците на сестра му /Е.П.И., поч.1964г, и 4/сестра му Д.П.С., поч. 1974г.

              След смъртта на съпругата на наследодателя - 1/ Р. С. Н., поч.1981г., наследствените и права които тя е имала са преминали към нейните сестри -  Н. С. П.а, поч.2000г., Йордана С. Русанова поч. 1993г. и Божана С. Мушакова поч.2009г.

             Неоснователни са доводите на ответника В.Х.Г., за липса на качеството на наследник по отношение на земеделските земи, правото на собственост на които се възстановява по ЗПЗЗЗ на преживялата съпруга Р. С. Н. поради това, че същата е последващ съпруг. С Тълкувателно решение № 1/04.11.1998 г. на ВКС по тълк. гр. д. № 1/1998г. ОСГК е прието, че разпоредбата на чл. 9а от ЗН има действие само за имоти, индивидуалната собственост на наследодателя при наличие на следните кумулативни предпоставки: 1. гражданският брак да е сключен след одържавяването на имотите или включването им в ТКЗС и други селскостопански организации. 2. съпругът да е преживял съпруга-собственик. 3. от брака да няма родени или осиновени деца. 4. последващият съпруг да е починал преди възстановяването на собствеността. В конкретният случай, ответника В.Г.  не представи доказателства, че бракът между преживялата съпруга Р.Н. е сключен след  одържавяването на имоти или включването им в ТКЗС, поради което същата не би могла да бъде изключена от кръга на законните наследници на Л.Н..

         Към момента на извършване на делбата е починала както преживялата съпруга, така и всички братя и сестри на общия наследодател, от което може да се направи обоснован извод, че по силата на закона, включените в новооткритото наследство на земеделски земи са съсобствени между неговите наследници по закон – наследниците на съпругата му Р.Н./ нейните сестри, децата и внуцитеи/   като  братята и сестрите на общия наследодател Л.Н., а   след тяхната смърт, правата им са преминали към техните деца и внуци, съгласно представеното у- ние за наследници.

                Направеният отказ от наследство от Ставри М., поч. 2009г., който е един от наследниците на сестрата на Р.Н., поч. 1981г. – Н. П.а, увеличава дела на наследниците по това коляно, а именно на ответниците Р.М.М. и Н.М.А., поради което в настоящия случай не следва да участват като съделители Т.К.М., Е.С.Д. и К.С.М., като искът за делба по отношение на тях следва да бъде отхвърлен, като неоснователен. 

               При съобразяване на установеното от обсъдените по-горе писмени доказателства, съдът приема, че правата на собственост на страните върху процесното имущество, са следните:  за Н.М.А. и Р.М.М. по 12/108 ид.ч./ съобразявайки и направеният отказ от наследство през 2000г. от С.М./ , за В.Т.А., П.Т.П. и В.Г.М. по 12/108 ид.ч., за Б.К.С. и Б.К.Г.  по 6/108, за   Д.Г.Т., И.  Е.С. и Д.Е.С.  по 3/108, за М.Н.Б.  - 3/108, за Н.С.А. и Б.К.Л.  по 12/108 ид.ч.          

            В последствие, през 2015г., ответницата Н.С.А. е прехвърлила  общо  по 3/12 ид.ч. от възстановените и наследствени  права върху три от имотите/ниви/ на трето лице - ответника В.Х.    с дарствена и разпоредителна сделки,  съобразявайки които,  при направените изчисления, съдът приема, че ответницата  Н.А. е прехвърлила ¼ ид.ч. от притежаваните от нея 12/108 ид.ч., или същата не се е разпоредила изцяло с притежаваните от нея ид.ч. по отношение на 3 от имотите.Т.е. след разпоредителните сделки същата притежава 9/108 ид.ч. от 3 от имотите/ниви/, а  отв. В.Х. притежава 3/108 ид.ч. от тези имоти, като по отношение на четвъртият имот предмет на делбата  - др. селскост. територия, ответницата  Н.С.А. притежава 12/108 ид.ч. 

                  Предвид изложеното, по отношение на следните имоти:  

         1/НИВА с площ от 1.504 дка. /един дка. петстотин и четири кв.м./, находяща се в землището на с.Е., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 27019, в местността „НОВАЧЕНСКИ ПЪТ“, шеста категория, съставляваща имот №169046/сто шестдесет и девет хиляди и четиридесет и шест/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №169006-нива на „Серес“ ЕАД, имот №169007-нива на Илия Русанов Б., имот №169010-полски път на Община Никопол.

           2/НИВА с площ от 20.002 дка. /двадесет дка. и два кв.м./, находяща се в землището на с.Е., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 27019, в местността „ЗЕМБЮЛОВА НИВА“, шеста категория, съставляваща имот №159003/сто петдесет и девет хиляди и три/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №159009-полски път на Община Никопол, имот №000107-пасище с храсти на Община Никопол, имот №159006-нива на „Дон Агрикола“ ООД.

             3/НИВА с площ от 11.791 дка. /единадесет дка. седемстотин деветдесет и един кв.м./, находяща се в землището на с.Е., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 27019, в местността „ДРУМА“, пета категория, съставляваща имот №140014/сто и четиридесет хиляди и четиринадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №140012-нива насл.на Божин Ангелов Пътов, имот №140011-нива на К.Г.П., имот №140004-полски път на Община Никопол, имот №140015-нива на Боян Антонов Цветанов, делбата следва да се допусне между, В.Г.М., М.Н.Б.,  Н.С.А.,  Б.К.Л.,  Н.М.А., Р.М.М., В.Т.А.,  П.Т.П.,  Б.К.С., Б.К.Г. и В.Х.Г. ***,  при следните права за съделителите: за Н.М.А. и Р.М.М. по 12/108 ид.ч., за В.Т.А., П.Т.П. и В.Г.М. по 12/108 ид.ч., за Б.К.С. и Б.К.Г.  по 6/108, за   Д.Г.Т., И.  Е.С. и Д.Е.С.  по 3/108, за М.Н.Б.  - 3/108, за   Б.К.Л.  - 12/108 ид.ч., за Н.С.А. – 9/108 ид.ч. и за В.Х.Г. – 3/108 ид.ч.           

              По отношение на имот, представляващ 4/ ДР.СЕЛСКОСТ.Т. с площ от 1.798 дка. /един дка. седемстотин деветдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с.Е., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 27019, в местността „НАД УЛИЦАТА“, шеста категория, съставляваща имот №203004 /двеста и три хиляди и четири/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №154041-полски път на Община Никопол, имот №203013-др.селскост.т. на В. П.П., имот №218003-др.селскост.т. на Светлозар Иванов Дичевски, имот №218004-нива насл.на И.Т.С., имот №203006-др.селскост.т. на Б.Г.Г.,  делбата следва да се допусне между, В.Г.М., М.Н.Б.,  Н.С.А.,  Б.К.Л.,  Н.М.А., Р.М.М., В.Т.А.,  П.Т.П.,  Б.К.С. и Б.К.Г.,   при следните права за съделителите: за Н.М.А. и Р.М.М. по 12/108 ид.ч., за В.Т.А., П.Т.П. и В.Г.М. по 12/108 ид.ч., за Б.К.С. и Б.К.Г.  по 6/108, за   Д.Г.Т., И.  Е.С. и Д.Е.С.  по 3/108, за М.Н.Б.  - 3/108, за   Б.К.Л.  и Н.С.А. по 12/108 ид.ч .

                  Воден от горното, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

    І.  ДОПУСКА на основание чл. 344, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.69 от ЗН да се извърши съдебна делба между В.Г.М. с ЕГН **********, М.Н.Б. с ЕГН **********,  Н.С.А. с ЕГН **********,  Б.К.Л. с ЕГН **********,  Н.М.А. с ЕГН **********, Р.М.М. с ЕГН **********, В.Т.А. с ЕГН **********,  П.Т.П. с ЕГН **********,  Б.К.С. с ЕГН **********, Б.К.Г. с ЕГН **********и В.Х.Г. с ЕГН **********,    на следните недвижими имоти :

    1.НИВА с площ от 1.504 дка. /един дка. петстотин и четири кв.м./, находяща се в землището на с.Е., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 27019, в местността „НОВАЧЕНСКИ ПЪТ“, шеста категория, съставляваща имот №169046/сто шестдесет и девет хиляди и четиридесет и шест/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №169006-нива на „Серес“ ЕАД, имот №169007-нива на Илия Русанов Б., имот №169010-полски път на Община Никопол.

2.НИВА с площ от 20.002 дка. /двадесет дка. и два кв.м./, находяща се в землището на с.Е., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 27019, в местността „ЗЕМБЮЛОВА НИВА“, шеста категория, съставляваща имот №159003/сто петдесет и девет хиляди и три/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №159009-полски път на Община Никопол, имот №000107-пасище с храсти на Община Никопол, имот №159006-нива на „Дон Агрикола“ ООД.

  3.  НИВА с площ от 11.791 дка. /единадесет дка. седемстотин деветдесет и един кв.м./, находяща се в землището на с.Е., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 27019, в местността „ДРУМА“, пета категория, съставляваща имот №140014/сто и четиридесет хиляди и четиринадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №140012-нива насл.на Божин Ангелов Пътов, имот №140011-нива на К.Г.П., имот №140004-полски път на Община Никопол, имот №140015-нива на Боян Антонов Цветанов.

Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 20кV. На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, при следните права за съделителите върху тези имоти:

 - за Н.М.А.  - 12/108 ид.ч. 

 - за Р.М.М. - 12/108 ид.ч.,

  -за В.Т. Ангелов – 12/108 ид.ч.

 - за П.Т.П.  - 12/108 ид.ч.

 - за В.Г.М. - 12/108 ид.ч.

 - за Б.К.С. - 6/108 ид.ч.

 - за Б.К.Г.  - 6/108 ид.ч.

 - за Д.Г.Т.- 3/108 ид.ч.

 - за И.  Е.С. -3/108ид.ч.

 - за Д.Е.С.  - 3/108 ид.ч.

 - за М.Н.Б.  - 3/108 ид.ч.

 - за Б.К.Л.  - 12/108 ид.ч.

 -  за Н.С.А. – 9/108 ид.ч. и

 - за В.Х.Г. – 3/108 ид.ч.            .

ІІ.   ДОПУСКА на основание чл. 344, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.69 от ЗН да се извърши съдебна делба между  В.Г.М. с ЕГН **********, М.Н.Б. с ЕГН **********,  Н.С.А. с ЕГН **********,  Б.К.Л. с ЕГН **********,  Н.М.А. с ЕГН **********, Р.М.М. с ЕГН **********, В.Т.А. с ЕГН **********,  П.Т.П. с ЕГН **********,  Б.К.С. с ЕГН **********, Б.К.Г. с ЕГН **********и В.Х.Г. с ЕГН **********,    на следния недвижим имот :

4/ ДР.СЕЛСКОСТ.Т. с площ от 1.798 дка. /един дка. седемстотин деветдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с.Е., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 27019, в местността „НАД УЛИЦАТА“, шеста категория, съставляваща имот №203004 /двеста и три хиляди и четири/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №154041-полски път на Община Никопол, имот №203013-др.селскост.т. на В.П.П., имот №218003-др.селскост.т. на Светлозар Иванов Дичевски, имот №218004-нива насл.на И.Т.С., имот №203006-др.селскост.т. на Б.Г.Г..Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използува съгласна Закона за горите и Правилника за приложението му, при следните права на съделителите върху този имот:

   - за Н.М.А.  - 12/108 ид.ч. 

   - за Р.М.М. - 12/108 ид.ч.,

    -за В.Т. Ангелов – 12/108 ид.ч.

   - за П.Т.П.  - 12/108 ид.ч.

   - за В.Г.М. - 12/108 ид.ч.

   - за Б.К.С. - 6/108 ид.ч.

   - за Б.К.Г.  - 6/108 ид.ч.

   - за Д.Г.Т.- 3/108ид.ч.

   - за И.  Е.С. -3/108 ид.ч.

   - за Д.Е.С.  - 3/108 ид.ч.

   - за М.Н.Б.  - 3/108 ид.ч.

   - за Б.К.Л.  - 12/108 ид.ч. и

   - за Н.С.А. – 12/108 ид.ч. 

 

           ОТХВЪРЛЯ, иска за делба по отношение на ответниците     Т.К.М. с ЕГН **********, Е.С.Д. с ЕГН ********** и К.С.М. с ЕГН **********, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Плевенски окръжен  съд в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните.

      След влизането му в сила, делото да се докладва с оглед продължаване на делбата във втората фаза.

                    

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: