Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

гр.Никопол, 08.04.2013г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

        

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  двадесет и първи януари през две хиляди и  тринадесета година в състав:

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З. като разгледа докладваното гр.д. № 210 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Обективно кумулативно съединени искове с правно основание  чл.213, ал.1 КЗ, вр.чл.45 ЗЗД  и чл.86 ЗЗД.

Производството по делото е образувано по подадена искова молба от "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХС МСМ - Гпротив Община Гулянци, представлявано от кмета ЛЯ, в която се твърди, че на 16.07.2009 г. около 15.00 часа в гр.Гулянци на ул.Родопи, л. а  марка “Мерцедес”, модел ”C 180”, с рег. ЕН 7777 АН, собственост на М.Д.Т. реализирал ПТП с управляваното от него МПС като при разминаване с товарен автомобил, поради невъзможност да избегне дупка на пътното платно попаднал в нея с предно дясно колело, за което е съставен протокол за ПТП № 1092767/20.07.2009 г. Твърди се, че във връзка с имуществените вреди по автомобила била образувана  ликвидационна преписка  по щета № 0014-1261-09-429536.При огледа на автомобила били констатирани увреждания на предна дясна гума и предната дясна джанта.Твърди, че между ищеца и увреденото лице била сключена  имуществена застраховка “Каско” на МПС по застрахователна полица № 140-9-843S/08-019204 със срок на действие от 08.09.2008г. до 07.09.2009 г.Твърди, че по възникналата щета на 07.09.2009г. било заплатено обезщетение  в размер на  114.00 лева. Твърди, че е встъпил в правата на застрахования. Твърди, че тъй като пътното произшествие е настъпило поради наличието на необезопасени дупки на пътното платно, регресният иск следва да бъде насочен към общината, която се явява “стопанин на пътя” по смисъла на &1,т.1 от допълнителната разпоредба на Наредба 1 за организиране на движението по пътищата. Твърди, че на 20.11.2009г., на Община-Гулянци е връчена покана за доброволно изпълнение №L-003751/19.11.2009г., с която Община Гулянци е поканена да изпълни доброволно регресната претенция, но и към настоящия момент не било налице изпълнение. Твърди, че във връзка с изплатеното обезщетение по имушествената застраховка “Каско” на МПС, на осн.чл.213, ал.1 КЗ, вр.чл.45 ЗЗД  и следващите се поражда правния интерес на "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХС МСМ - Гза предявяване на настоящия иск. Моли съда да осъди Община-Гулянци да му заплати сумата 114.00 лв. главница по щета представляваща заплатеното застрахователно обезщетение  по застраховка “ Каско” на МПС , ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане , както и мораторна лихва в размер на сумата от 31.16 лв. от 27.01.2010г. до 17.07.2012г. ведно с направените по делото разноски.

В срокът по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от ответникът, в който се твърди, че предявените искове са неоснователни и недоказани. Прави възражение, че Община Гулянци не е пасивно легитимирана да отговаря по предявения иск.Излага доводи, че надлежната страна следва да е Агенция „Пътна инфраструктура” – Областно пътно управление.Оспорва съдържанието на протокола за ПТП.Навежда доводи за съпричиняване на щетата от страна на водача.Претендира разноски.Представя доказателства.. 

         Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Представени са следните писмени доказателства: Общи условия, Застрахователна полица № 140-9-843S/08-019204, талон за маркиране на автомобил № 0169019/08.09.2008г., Сметка №Y1/08-016735, Протокол за ПТП № 1092767/20.07.2009г., Уведомление за настъпило застрахователно събитие по щета 425936/22.07.2009, Свидетелство за управление на МПС № , контролен талон №, талон за контролен технически преглед № 0386795, Опис на необходимите документи за приключване на щета, Опис-Заключение по щета 425936, Сравнителна експертиза по щета, Експертиза по щета № 0014-1261-09-425936/2009, Доклад по щета 0014-1261-09-425936/2009, Разходен ордер № 4030/07.09.2009г., Писмо № L-003751/19.11.2009г.Писмо от Община Гулянци с № 5300-636/1/ 27.11.2009г. Писмо № L-586/21.01.2010г. до Областно Пътно Управление, заедно с разписка на Булпост за получаване на писмото на 21.01.2010г.Отговор на писмото от Областно пътно управление и Споразумителен протокол.По делото е прието заключението на съдебна автотехническа експертиза и е разпитан свидетеля М Д.Т..

Видно от Застрахователна полица № 140-9-843S/08-019204, л. а  “Мерцедес”, модел ”C 180”, с рег. ЕН 7777 АН, собственост на М.Д.Т. е застрахован при ищеца за периода от 08.09.2008г. до 07.09.2009 г. Видно от  Протокол за ПТП № 1092767/20.07.2009г. застрахования автомобил е претърпял ПТП в срока на действие на застрахователния договор и по автомобила в резултата на ПТП-то са настъпили щети-увреждане на предна дясна гума и предна дясна джанта. Пътно транспортното произшествие е настъпило на 16.07.2009г. в 15,00 часа в гр.Гулянци, по ул.”Родопи”. На пътното платно към 16.07.2009г. е била налице неравност на пътното платно/дупка/.

Видно от Уведомление за настъпило застрахователно събитие по щета,  Опис на необходимите документи за приключване на щета, Опис-Заключение по щета, Сравнителна експертиза по щета, Експертиза по щета, Доклад по щета е образувана преписка по щета и направена е оценка на претърпените щети по застрахования автомобил.

Видно от  Разходен орде., на застрахованото лице М Д. Таирове изплатено застрахователно обезщетение в размер на 114.00 лв. за претърпяните щети по автомобила.

Видно от Писмо № L-003751/19.11.2009г., Община Гулянци е получила покана за заплащане на сумата от 114.00 лв.

От приетата по делото съдебна автотехническа експертиза, която съдът кредитира като обектива и компетентна, се установява, че описаните повреди по автомобила съответстват и могат да се получат, така както са описани в протокола за ПТП, а щетите могат да се приемат като в причинно- следствена връзка с произшествието, описано в протокола за ПТП. От техническа гледна точка не може да се конкретизира, че увреждането на гумите е станало конкретно при преминаване през описаната в протокола неравност, тъй като няма характеристика на неравността, размери и дълбочина. Стойността на щетата е в размер на 114.00 лв. Максимално допустимата скорост за отразения в протокола за ПТП участък от пътя е 50км/ч. и щетите по автомобила могат да настъпят при такава скорост. От техническа гледна  точка е невъзможно да се определи възможността за възприеме на конкретната неравност и предотврати минаването през нея.

От показанията на св. М Д.Т., които съдът кредитира като кореспондентни с останалия събран по делото доказателствен материал, може да бъде установен с точност механизма на настъпване на ПТП, в показанията си твърди, че тъй като е бил засечен от товарен автомобил се наложило да избяга в страни, било разкопано и бордюра му закачил гумата и джантата.

При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Относно иска по чл. 213, ал. 1 КЗ, вр.чл.45 ЗЗД

Съгласно чл. 213, ал. 1 КЗ  с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. Видно от законовата разпоредба предпоставките за предвидената суброгация са: 1) да е бил сключен договор за имуществено застраховане, в изпълнение на който 2) застрахователят да е изплатил на застрахования застрахователното обезщетение поради настъпване на покрит риск от договора за имуществена застраховка.

Съдът счита, че действително ответник по настоящото дело следва да бъде Община Гулянци, тъй като въпреки, че този участък от пътя е второкласен републикански път, той се намира в пределите на населеното място и съгласно чл.48, т.2, б.”В” от ППЗП, поддържането на пътищата в границите на градовете са задължение на съответните Общини, като Национална агенция "Пътна инфраструктура" участва във финансирането. От приложеното по делото споразумителен протокол е видно, че е подписанн такова споразумение относно финансирането.

Съгласно константната практика на ВКС този протокол е официален свидетелстващ документ, но на основание чл. 179, ал. 1 ГПК същият има обвързваща доказателствена сила само за фактите, осъществени от или в присъствието на съответното длъжностно лице.В процесния протокол за ПТП  според въззивната инстанция са отразени достатъчно факти, пряко възприети от съставителя на протокола ,които позволяват да се направи обоснован извод както  за механизма на произшествието и причиняването на вредите,така  и за причинната връзка между неизпълнението на задължението на Община Гулянци да стопанисва конкретния пътен участък и да се грижи за обезопасяването на препятствията по него и настъпилите вреди по автомобила.

      Въпросният протокол е ясно и точно посочено къде е настъпило ПТП, като е посочено, че е настъпило при разминаване на двата автомобила, пострадалия и товарен автомобил.Тези обстоятелства са подкрепени от показанията на разпитания по делото свидетел М Т.. Свидетелят е категоричен  за механизма на произшествието –преминаване през разкопан пътен участък  - дупка/ изровен асфалт /  на пътното платно при което е увредена предната дясна гумата и джантата на автомобила  ,както и че той е спрял автомобила след дупката и се е обадил на КАТ.Неточностите в показанията му съдът отдава на миналия дълъг период от време от настъпване на ПТП до провеждане на разпита – повече от три години. При съвместната преценка на показанията на този свидетел, за когото няма основание да се счита ,че е заинтересован пряко от изхода на делото ,заедно с отразените в протокола за ПТП обстоятелства е установен механизма на предизвикване на ПТП и на причиняване на вредите по автомобила ,како и че е безспорно установена причинната връзка  между тях. В т.вр. следва да се има предвид и експертното заключение ,което сочи ,че описаните повреди по автомобила съответстват и могат да се получат така както са описани в протокола за ПТП, както и че щетите могат да се приемат в  причинно следствена връзка с произшествието, описано в протокола за ПТП. Вярно е, че по –нататък в заключението е направена уговорката ,че от техническа гл.т. не може да се конкретизира ,че увреждането на гумите е станало конкретно при преминаване през описаната в протокола за ПТП неравност, но именно за това пък е налице както отразеното в протокола за ПТП ,така  и свидетелските показания, които отстраняват посочената несигурност относно механизма на причиняване на щетите по автомобила.

Предвид изложеното съдът счита, че е установен механизма на причиняване на вредите по автомобила и че той е свързан с наличието на необезопасена и не сигнализирана по никакъв начин дупка на пътното платно за който път  чл.48, т.2, б.”В” от ППЗП отговорността за неговото стопанисване с грижа на добър стопанин и за осигуряване безопасността на движение по този път се носи от Община Гулянци , то се налага извод,че предявения иск с право осн. Чл. 213, ал.1  от КЗ във вр. С чл.49 и вр. С чл. 45 от ЗЗД следва да бъде уважен.

       Като се има предвид и отправената до Община Гулянци писмена покана ,получена от адресата водена кореспонденция относно отговорността за стопанисване на пътния участъки отговорността за заплащането на изплатеното от ЗК“Лев инс „АД обезщетение на застрахования , то следва ,че Община Гулянцие поставена в забава спрямо кредитора ЗК“Лев инс“АД от 27.01.2010г./ датата на отговора на Областно пътно Управление Плевен и тази забава продължава и до подаването на исковата молба – 16.07.2012 г., поради което се дължи и мораторна лихва в размер на 31,16 лв., изчислена с помощта на ЕПИ  on-line  калкулатор .Дължи се също така и законната лихва върху главницата и след предявяване на иска 16.07.2012г.,доколкото ответникът по иска продължава да е в забава .

          На основание чл.78, ал.1 от ГПК, отвтеника  следва да бъде осъден да заплати на ищеца, направените от него разноски в настоящото производство за юрисконсултско възнаграждение, депозит за вещо лице и  за призоваване на свидетел в размер на 340.00 лв.

              Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ

 

ОСЪЖДА на осн. Чл. 213 , ал.1 от КЗ във вр. с чл. 49 и чл.45 от ЗЗД Община Гулянци, представлявано от кмета ЛЯ да заплати на  "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХС МСМ - Гсумата 114.00 лв., представляващи изплатено обезщетение по застрахователна полица № 140-9-843S/08-019204, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба-16.07.2012 г. до окончателното изплащане на сумата .

     ОСЪЖДА на осн. Чл.86,ал.1 от ЗЗД  Община – Гулянци, представлявано от кмета ЛЯ да заплати на  "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХС МСМ - Гсумата 31.16 лв., представляващи мораторна лихва върху главницата от 114.00 лв. за периода от 27.01.2010 г. до подаването на исковата молба - 16.07.2012 г.

      ОСЪЖДА  на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Община Гулянци, представлявано от кмета ЛЯ да заплати на  "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХС МСМ - Гнаправените от ищеца деловодни разноски в размер на 340.00 лв.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред ***ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

             

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: