О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Никопол, 27.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд, … граждански състав в закрито заседание на двадесет и седми април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов гр.д.209 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

След като се запозна с исковата молба, въз основа на която е образувано гр.д.№52/2013г. по описа на РС-Ч.Бряг, съдията-докладчик установи, че ищец по делото е М. Ц Н. от гр.Ч.БРЯГ срещу А.А. в качеството му на ДСИ в СИС при РС-Ч.БРЯГ. Искът е предявен по реда на чл.441 от ГПК  във връзка с чл.49 от ЗЗД за сумата от 5000лв, претендирана като обезщетение за вреди, причинени от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение.

Всички съдии от РС-Ч.БРЯГ, РС-КНЕЖА и РС-ПЛЕВЕН са се отвели от разглеждане на делото.

С определение №630/22.04.2013г. по ч.гр.д.№483/’13г. по описа на ПлОС делото е изпратено на основание чл.23, ал.3 от ГПК за разглеждане в НРС.

По обективни причини съдиите от РС-Ч.БРЯГ са се отвели от разглеждане на делото.

Съдията докладчик намира, че са налице основания за отвод предвид това, че лично познава ДСИ, тъй като е работил в РС-Ч.БРЯГ, а от друга страна ДСИ е от същият съдебен район, в който се намира НРС.

Поради изложеното се налага извода, че са налице предпоставките на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК и съдията-докладчик следва да се отстрани от разглеждане на делото.

На следващо място поради отвод на съдия Биляна Кисева и командироване на съдия Галя Наумова в РС-ПЛЕВЕН и с оглед бързото разглеждане на делото следва същото да се изпрати на Председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото, а производството по гр.д.№209/'13г. по описа на НРС следва да се прекрати.

         Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдията-докладчик ТОДОР ТИХОЛОВ СЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на гр.д.№209/'13г. по описа на НРС.

         На основание чл.23, ал.3 от ГПК ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен районен съд от района на ПлОС, който да го разгледа.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№209/'13г. по описа на НРС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: