Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 03.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, … граждански състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното гр.д.№202 по описа на съда за 2019г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството е по реда  на чл.341 от ГПК

във  връзка с  чл.34, ал.1 от ЗС и чл.69 от ЗН.

По молба вх.№895/10.04.2019г. от адв.Г.Г. от ПлАК с адрес ***, офис 6, като пълномощник на В.М.К., ЕГН********** *** срещу М.М.В., ЕГН********** *** в НРС е образувано настоящето дело.

В исковата молба ищцата твърди, че е собственик при равни права с ответницата на УПИ X-53, кв.16 по регулационния план на с.МИЛКОВИЦА, общ.ГУЛЯНЦИ утвърден със заповед №3081/02.09.1986г., който имот е с площ от 760 кв.м. с административен адрес на *** с построените в него жилищна сграда – къща със застроена площ от 73кв.м., жилищна сграда – лятна кухня със застроена площ от 6кв.м., второстепенна постройка със застроена площ от 16кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ от 8 кв.м. при граници и съседи на имота: ***; УПИ IX-51 на Л.М.Б. и УПИ XI-52 на Й.И.Б..

Ищцата сочи, че данъчната оценка на имота е 3959.80лв. съгласно представеното удостоверение за данъчна оценка изх.№6502023828/13.03.2019г. на общ.Гулянци. В заключение сочи, че с ответницата не могат да се поделят доброволно, поради което моли съда да постанови решение, с което да извърши делба по отношение гореописания недвижим имот при квоти съобразно закона. След разпореждане на съда ИМ е вписана.

Представят се писмени доказателства.

Не са направени доказателствени искания.

С разпореждане №338/13.05.2019г., съдът е разпоредил на основание чл.131, ал.1 от ГПК да се изпрати препис от ИМ и приложенията на ответницата М.М.В., ЕГН**********. За разпореждането на съда ответницата е била уведомена на 16.05.2019г.

С вх.№1400/05.06.2019г. е получен писмен отговор от ответницата, чрез нейния пълномощник адв.В.И. от ПлАК. В отговора ответницата сочи, че предявения иск е допустим и основателен. Допълва, че по силата на посочения в ИМ и приложен към същата от ищцата нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение и наследство, с ищцата са съсобственици на имота, а ищцата е нейна сестра, като недвижимия имот се намира в с.МИЛКОВИЦА, общ.Гулянци. В заключение сочи, че с ищцата са водили разговори за доброволно решаване на спора, но без резултат и в тази връзка моли съда да извърши делба на посочения имот.

От ответната страна с отговора не се правят доказателствени искания и не се представят писмени доказателства.

Съдът, като съобрази изложените в ИМ обстоятелства и заявения петитум намира, че е сезиран от ищцата В.М.К., ЕГН********** *** чрез пълномощника й адв.Г.Г. от ПлАК с адрес ***, офис 6 срещу М.М.В., ЕГН********** *** чрез адв.В.И. от ПлАК с адрес *** с иск по чл.341 и следващи от ГПК във връзка с чл.34, ал.1 от ЗС и чл.69 от ЗН, съда с решението си да допусне делба между страните върху имот представляващ УПИ X-53, кв.16 по регулационния план на с.Милковица, общ.Гулянци утвърден със заповед №3081/02.09.1986г., който имот е с площ от 760 кв.м. с административен адрес на *** с построените в него жилищна сграда – къща със застроена площ от 73кв.м., жилищна сграда – лятна кухня със застроена площ от 6кв.м., второстепенна постройка със застроена площ от 16кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ от 8кв.м., при граници и съседи на имота: ***; УПИ IX-51 на Л.М.Б. и УПИ XI-52 на Й.И.Б. съобразно наследствените права на страните.

В проведеното на 25.06.2019г. съдебно заседание се е явил само процесуалният представител на ответника. Той е взел становище да се даде ход на делото, няма възражения по доклада и няма други доказателствени искания. Счита, че делото е изяснено от фактическа страна и моли съда да постанови решение, с което допусне делба между страните по отношение описания в исковата молба имот, при дялове съобразно правата на страните със законните от това последици.

По делото не е направено възражение от страна на ответника за неподсъдност.

С оглед събраните доказателства съдът намира за установено следното от фактическа страна и направи следните изводи:

С нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение и наследство №63, том 2, рег.№1488, дело №208/27.03.2019г. на нотариус Д.Д. с район на действие РС-Никопол, ищцата и ответницата са били признати за собственици на описания в исковата молба недвижим имот.Относно самия имот са били представени от ищцата още скица №83/03.04.2019г. на общ.Гулянци и удостоверение за данъчна оценка изх.№6502023828/13.03.2019г., като исковата молба е била вписана в СВ при НРС.

С оглед процесуалната си легитимация от ищеца по делото е представено и прието, като доказателство удостоверение за наследници изх.№71/06.03.2019г. на кметство с.МИЛКОВИЦА, общ.Гулянци. От него става ясно, че след смъртта първо на своя баща М.Т.Б., ЕГН**********, починал на 26.05.1997г., за което е съставен акт за смърт №0024/27.05.1997г. в с.МИЛКОВИЦА, общ.ГУЛЯНЦИ и майка им Й.М.Б., ЕГН**********, починала на 10.04.2009г., страните са останали единствени техни наследници.

Предвид изложеното и представените писмени доказателства, съдът намира искът за допускане на делба на наследствен недвижим имот за основателен и доказан.

Установи се по делото, че ищеца и ответника са легитимирани страни да участват в делбата, тъй като са съсобственици на описания имот.

По отношение на тези имоти на основание чл.34, ал. 1 от ЗС във връзка с чл.69, ал.1 от ЗН следва да се допусне делба между съделителите при  следните квоти:

1.    За В.М.К., ЕГН********** – ½ ид.ч.;

2.    За М.М.В., ЕГН********** – ½ ид.ч.

Следва да бъде назначена съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимия имоти, предмет на делбата, неговата поделяемост и разпределянето между страните, съобразно наследствените им права, определени с решението.

Експертизата следва да се изготви от вещото лице М.К.Ч. при депозит в размер на 200лв. вносим от ищцата в седмичен срок от влизане на решението в сила.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И  :

 

ДОПУСКА на основание чл. 344 от ГПК във връзка с чл.34, ал. 1 от ЗС и чл.69, ал.1 от ЗН да се извърши съдебна делба между В.М.К., ЕГН********** *** и М.М.В., ЕГН********** *** върху недвижим имот представляващ УПИ X-53, кв.16 по регулационния план на с.МИЛКОВИЦА, общ.Гулянци утвърден със заповед №3081/02.09.1986г., който имот е с площ от 760 кв.м. с административен адрес на *** с построените в него жилищна сграда – къща със застроена площ от 73кв.м., жилищна сграда – лятна кухня със застроена площ от 6кв.м., второстепенна постройка със застроена площ от 16кв.м. и второстепенна постройка със застроена площ от 8кв.м., при граници и съседи на имота: ***; УПИ IX-51 на Л.М.Б. и УПИ XI-52 на Й.И.Б..

От имота ДА СЕ ОБРАЗУВАТ два равни дяла, от които за В.М.К., ЕГН********** ½ ид.ч. и за М.М.В., ЕГН********** ½ ид.ч.

         ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата, тяхната поделяемост и разпределянето между страните, съобразно правата им, определени с решението.

         НАЗНАЧАВА М.К.Ч. за вещо лице, което да изготви експертизата.

За изготвяне на експертизата ищцата В.М.К., ЕГН********** *** в седмичен срок от влизане на решението в сила да внесе депозит по сметка на НРС в размер на 200лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: