О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Никопол, 24.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд, … граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов гр.д.196 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

След като се запозна с исковата молба, въз основа на която е образувано гр.д.№166/2013г. по описа на РС-Ч.Бряг, съдията-докладчик установи, че ищец по делото е С.Й.С. и Н.Й.Н. ***, представлявани от адв.Г.С от САК срещу ОбС”ЗЕМЕДЕЛИЕ” гр.Ч.БРЯГ с правно основание чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ.

Всички съдии от РС-Ч.Бряг са се отвели от разглеждане на делото.

С определение №565/09.04.2013г. по ч.гр.д.№423/’13г. по описа на ПлОС делото е изпратено на основание чл.23, ал.3 от ГПК за разглеждане в НРС.

Председателят на съда лично е запознат с факта, че изщцата е в близки родствени отношения с Н.Й.Н. на когото е разглеждал дела докато е бил на работа в РС-Ч.Бряг. Той и неговият процесуален представител многократно са изразявали становище относно безпристрастността и непредубедеността на съдиите в РС-НИКОПОЛ.

Поради изложеното се налага извода, че са налице предпоставките на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК и съдията-докладчик следва да се отстрани от разглеждане на делото.

На следващо място поради отвод на съдия Биляна Кисева и командироване на съдия Галя Наумова в РС-ПЛЕВЕН и с оглед бързото разглеждане на делото следва същото да се изпрати на Председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото, а производството по гр.д.№196/'13г. по описа на НРС следва да се прекрати.

         Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдията-докладчик ТОДОР ТИХОЛОВ СЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на гр.д.№196/'13г. по описа на НРС.

         На основание чл.23, ал.3 от ГПК ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен районен съд от района на ПлОС, който да го разгледа.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№196/'13г. по описа на НРС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: