Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Никопол, 06.10.2016г..

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         НИКОПРСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  граждански състав в  открито съдебно  заседание, на седми септември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ  НАУМОВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гражданско дело № 190/2016г.  по описа на НРС, за да се произнесе взе предвид следното :

 

                 Производството по делото е по реда на чл.238, ал.1 от ГПК

 

 Ищеца Община Гулянци твърди, че е сключил с ответника Б.С.Д. *** договор за наем по силата на който е предоставила ползването на недвижими имоти общинска собственост-  3 бр. пасища/мера всички в землището на с.Загражден, с № № 30199.37.26, №  30199.101.742 и № 30199.101.740 с обща площ от 286.980дка. Съгласно уговореното,  ответника не заплатил  дължимата наемна цена за стопанската 2014/2015г. в размер на 975.00лв.Ищеца претендира в настоящото производство наемна цена в общ размер на 1191.56лв., от които главница в размер на  975.00 лева,  мораторна лихва ва размер на 216.56лева за периода от 28.02.2014г. до 05.05.2016г., както и законна лихва от датата на завеждане на ИМ в съда до окончателното плащане. Представя доказателства, претендира разноски, за което представя списък по чл.80 от ГПК.

 В първото по делото с.з., ищеца, чрез процесуалният си представител адв.Н.Н. от ПлАК е  направил  искане за постановяване на неприсъствено решени по реда на чл.238  и сл. от ГПК.

 Съдът констатира, че ответникът  е редовно уведомен за правото си да подаде отговор в сроковете по чл.131 от ГПК,  поради което съдът намира, че ответникът е предупреден за последиците от своето бездействие, същият не е заявил становище в срока за отговор, не е заявил становище по изготвеното разпореждане № 435/16.05.2016г., с което съдът е изготвил проекто-доклад по делото, не се явява и не се представлява  в първото по делото заседание, и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие.

             Като взе предвид горното, съдът намира, че са налице предпоставките по чл.238, ал.1 от ГПК.

           Намира също така, че предявеният иск, предмет на делото е вероятно основателен, с оглед твърденията в ИМ и представените писмени доказателства,   поради което са налице и предпоставките на чл.239, ал.1 от ГПК. С оглед на това, съдът намира, че следва да постанови неприсътвено решение с което да осъди ответника да заплати на ищеца претендираните суми – главница и лихви на претендираното основание.

 При този изход на производството и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него в настоящото производство, разноски за д.т. в размер на 47.70лв., и в полза на НРС  сумата от общо 53.30лв., допълнителна д.т.на основание чл. 1 от Тарифата за д.т. които се събират от съдилищата по ГПК/По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.    /.

  Т.к. ищеца не е представил по делото доказателства, че договореното адвокатско възнаграждение претендираното от него е заплатено по банков път,/документално установено със съответните банкови документи, удостоверяващи плащането/, съгласно посоченото в договора за правна помощ, то същото не следва да му се присъжда,  съобразно т.1 от Тълкувателно Решение №6 постановено 06.11.2013г. по тълкувателно дело № 6/2013г. по описа на ВКС ,ОСГТК.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА   Б.С.Д. с ЕГН ********** ***,  ДА ЗАПЛАТИ на Община Гулянци с ЕИК 000413691 следните суми: 

- 975.00 лева, представляваща  неплатена годишна наемна цена за стопанската 2014/2015г.,  по договор за наем № 125/14.0722014г.

- 216.56 лева представляваща мораторна  лихва върху горната сума за периода от  28.02.2014г. до 05.05.2016г., ведно със законната лихва върху главницата от 14.05.2016г.  до окончателното изплащане

- 47.70лв. лева разноски по делото.

ОСЪЖДА  Б.С.Д. с ЕГН ********** ***,  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на НРС, сумата от 53.30лв., представляваща дължимата д.т. по предявените искове.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Същото следва да се връчи на страните.

 

Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 от Граждански процесуален кодекс.

 

                                                             РАЙОНЕН  СЪДИЯ: