Р Е Ш Е Н И Е

гр. Никопол, 21.10.2016г..

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         НИКОПРСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  граждански състав в  открито съдебно  заседание, на двадесет и девети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ  НАУМОВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гражданско дело № 189/2016г.  по описа на НРС, за да се произнесе взе предвид следното :

 

              Ищеца Община Гулянци твърди, че е сключил с ответника Б.К.П. *** договор за наем по силата на който е предоставила ползването на 2бр. недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасище с храсти с номера № 031012 и № 031014 с обща площ от 55.274дка., в м.“Кариерите“ в землището на с.Крета. Съгласно уговореното,  ответника не заплатил дължимата наемна цена в размер на 276.40лв., дължима за стопанската 2014/2015г. Ищеца претендира в настоящото производство наемна цена в общ размер на 314.24лв., от които главница в размер на  276.40 лева,  мораторна лихва в размер на 37.84лв. за периода от 31.12.2014г. до 05.05.2016г., както и законна лихва от датата на завеждане на ИМ в съда до окончателното плащане. Представя доказателства, претендира разноски, за което представя списък по чл.80 от ГПК.

   Преди първото по делото с.з., ищеца, чрез процесуалният си представител адв.Н.Н. от ПлАК е  депозирал писмена молба по делото/л.30/ с която е направил  искане за постановяване на неприсъствено решени по реда на чл.238  и сл. от ГПК.

 Съдът констатира, че ответникът  е редовно уведомен за правото си да подаде отговор в сроковете по чл.131 от ГПК,  поради което съдът намира, че ответникът е предупреден за последиците от своето бездействие, същият не е заявил становище в срока за отговор, не е заявил становище по изготвеното определение № 150/05.08.2016г., с което съдът е изготвил проекто-доклад по делото, не се явява и не се представлява  в първото по делото заседание, и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие.

             Въпреки горното обаче, съдът намира, че не са налице  предпоставките по чл.238, ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, т.к.  предявеният иск, предмет на делото е неоснователен -   представените писмени доказателства, макар и неоспорени от ответника, не доказват  твърденията на ищеца по исковата молба, че е налице сключен между страните договор за наем от 15.04.2014г. , т.к. същият не е подписан от ответника.

     За успешно провеждане на искове с правно основание чл.232, ал.2 и чл.236, ал.2 от ЗЗД в тежест на ищеца е докаже, че е налице наемно правоотношение между страните, че ищецът е изпълнил задължението си по договора за предаване на вещта, както и че ответникът е продължил ползването на вещта след разваляне на наемния договор през процесния период.

               Представения договор за наем от 15.04.2014г., доколкото същият не носи подписа на ответната страна, не е в състояние да установява каквато и да е облигационна връзка между страните по него, поради което предявеният иск  за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от  276.40 лева, представляваща дължимата наемна цена за стопанската 2014/2015г. по договор за наема от 15.04.2014г., се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

            Предвид изхода на главният иск, подлежи на отхвърляне и акцесорният за заплащане на мораторна лихва   в размер на 37.84лв., върху главницата за периода от 31.12.2014г. до 05.05.2016г., както и законна лихва от датата на завеждане на ИМ в съда до окончателното плащане.

  При този изход на делото  на ищеца не се дължат претендираните разноски.Доколкото ответника не претендира такива, не следва да му се присъждат.

   Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ, предявените от  Община Гулянци с ЕИК 000413691, искове по чл.232, ал.2 от ЗЗД и по чл.86 от ЗЗД против Б.К. ИВАНОВ с ЕГН ********** ***, за сумата от 276.40 лева, представляваща дължимата неплатена наемна цена за стопанската 2014/2015г. по Договор за наем на земеделска земя/пасище, мера/, собственост на Община Гулянци, обл.Плевен № 141 от 15.04.2014г. и за мораторна лихва за забава в размер на 37.84лв. за периода от 31.12.2014г. до 05.05.2016г., както и законна лихва от датата на завеждане на ИМ в съда до окончателното плащане  на сумите, като НЕОСНВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Плевенскии окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: