Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № …

гр.Никопол, 25.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и пети април две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З., като разгледа докладваното гр.д. N 182 по описа на съда за 2013 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Иск с правно основание чл. 130 от СК.

 

Постъпила е молба от С.П.Д., ЕГН: ********** със съгласието на майка си и законен представител Ц.И.Д., ЕГН ********** *** чрез адв.К. от ЛАК с правно основание чл.130, ал.3 от СК. Молителката посочва, че е законен наследник на баща си ПКД – починал на 12.05.2008година. Преди смъртта си, родителите на детето С.П.Д. са закупили л.а. марка „АУДИ 80” с рег.№ ЕН 6604 АК, с рама , с основен цвят „светло- сив металик”.

Твърди се, че соченият автомобил изисква грижи и финансови средства за поддръжка, данъци и такси, които не могат да осигурят, предвид и обстоятелството, че единствено майката осигурява издръжката за детето, което е ученичка в 9-ти клас  в гр.Гулянци. Моли се съда да разреши да се извърши разпореждане със съответните идеални части от посоченият автомобил със съгласието на майка й чрез продажба на същото на цена, не по-ниска от застрахователната стойност на МПС-то, като получените средства ще се изразходват са нуждите на детето.

По делото е представен доклад на Дирекция „СП” гр.Никопол, от който е видно, че на детето са му осигурени подходящи битови условия за нормално физическо и психическо развитие.

Съдът като съобрази представените по делото писмени доказателства, прецени ги по реда на ГПК, поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

От представеното удостоверение за раждане е видно, че С.П.Д., ЕГН: ********** е родена на *** година и като родители са посочени Ц.И.Д. – негова майка, а като баща Параскев Кирилов Данаилов.

От представеното по делото Удостоверение за наследници № 18/15.01.2013 година е видно, че ПКД е починал на 11.05.2008 година и негов наследник е непълнолетната му дъщеря С.П.Д..

По делото са представени свидетелство за регистрация на автомобила част първа и част втора, както и удостоверение за застрахователна стойност на л.а. марка „АУДИ 80” с рег.№ ЕН 6604 АК, с рама .

Съдът след като се запозна с представените по делото доказателства, намира, че с оглед добрия интерес на детето С. следва да бъде разрешено да се извърши продажба на л.а. марка „АУДИ 80” с рег.№ ЕН 6604 АК, с рама , на цена, не по-ниска от данъчната оценка на същият. Ето защо съда счита молбата за основателна и следва да бъде уважена.  

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

РАЗРЕШАВА на С.П.Д., ЕГН: ********** със съгласието на майка си и законен представител Ц.И.Д., ЕГН ********** *** да извърши продажба на л.а. марка „АУДИ 80” с рег.№ ЕН 6604 АК, с рама  на цена, не по-ниска от данъчната оценка на същият

 

Решението не подлежи на обжалване.

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: