Р Е Ш Е Н И Е

гр. Никопол, 23.04.2012 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание, на двадесет и трети април две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                   Районен съдия: Биляна Кисева

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 177 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе съобрази следното :

            В Никополския районен съд е постъпила молба от М.Р. ***, в която се твърди, че в Решение от N 118 от 27.11.2012г.по гр.д. 177/2012г.е допусната явна фактическа грешка.Изразаяваща се в това, че е в решението с името М.Р.Л.. Моли съда да поправи допуснатата явна фактическа грешка.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и обсъди доводите на молителя, намира за установено следното от фактическа страна:

           Съгласно разпоредбата на чл.247 от ГПК поправянето на явна фактическа грешка може да стане по почин на съда или на която и да било от страните без ограничение във времето, поради което съдът приема, че молбата е допустима и следва да се разгледа по същество.

След като се запозна с цитираното по-горе решение и предсатвени от лицето доказателства копие от лична карта и удостоверение за идентичност на лице с различни имена, констатира, че действително е записана с имената М.Р.Л., а не както е записа в личната си карта М.Р. Л, съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, като се допусне поправка на допусната явна фактическа грешка и в решението и в протокола следа да се чете по следния начин: М.Р. Л, а не както е записана М.Р.Л..

           Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

           ДОПУСКА на основание чл.247 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение от N 118 от 27.11.2012г.по гр.д. 177/2012г.., като вместо: М.Р.Л. ДА СЕ ЧЕТЕ по следния начин: М.Р. Л

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

                                                                   Районен съдия :