ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Никопол, 03.10.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         НИКОПОЛСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, граждански състав, в  закрито   заседание на трети октомври  през  две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                                             Районен съдия : ГАЛЯ  НАУМОВА

 

           Като взе на доклад  гр. дело № 169 по описа на съда за 2016 г., констатира  следното : 

 

           В срока за произнасяне съдът констатира, че е допуснал грешка,   е приключил съдебното дирене в с.з. на 07.09.2016г. и е обявил, че ще се произнесе с решение, поради следните съображения :

           Производството по делото е образувано по постъпила молба от   Банка ДСК, по реда на чл.51 от ЗН с  искане да се определи на наследниците на кредитополучателя М.С.М., поч. на 08.11.2015г. срок в който да заявят пред съда приемат или се отказват от наследството на наследодателя си. 

          Единственият наследник по закон - Т.В.Г., не е могла да бъде редовно призована, в продължение на повече от 3м.,   на известният и в страната постоянен и настоящ адрес, за да се яви пред съда и да заяви приема или се отказва от наследството на своя наследодател М.М..

                С оглед изложеното, съдът намира, че нередовното призоваване на страната Т.В.Г.  е основание за прекратяване на производството по делото, доколкото невъзможността да бъде призована същата за да заяви пред съда по реда на чл.51 от НН,  дали приема или се отказва от наследството на своята майка, не погасява това право да го направи в друг момент, доколкото в настоящото производство е неприложима разпоредбата на чл.47, ал.6 от ГПК.

           Воден от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

           ОТМЕНЯВА на основание чл.253 от ГПК протоколни определения, постановени в о.с. з. на 07.09.2016г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество.

           ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№169/2016г. по описа на НРС.

 Определението за прекратяване на производството, подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщението до молителя.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :