О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Никопол, 11.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд, … граждански състав в закрито заседание на единадесети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов гр.д.169 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

След като се запозна с материалите по делото съдът установи, че същото е било образувано пред РС-ПЛЕВЕН по искова молба от В.Н. *** против ЧСИ Ц.Н. *** с правно основание чл.234, 440, 441 от ГПК и чл.45 от ЗЗД за сумата от 210лв.

С определение №516/28.03.2013г. по ч.гр.д. №386/’13г. по описа а ПлОС делото е изпратено на основание чл.23, ал.3 от ГПК за разглеждане от НРС.

Ищецът по това дело е страна по редица дела образувани в РС-НИКОПОЛ, по които е изказал съмнения за безпристрастност на съдиите в района на ПлОС, към който район е и РС-НИКОПОЛ. Независимо от характера на производството съдията-докладчик намира, че с оглед не възникването на съмнения относно обективността на съда при произнасянето и с оглед предходни отводи по делата, по които страна са ищците следва да се отведе от разглеждането на настоящето дело.

На следващо място поради отвод на съдия Биляна Кисева, командироването на съдия Галя Наумова за разглеждане на дела в ПлРС и с оглед бързото разглеждане на делото следва същото да се изпрати на председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен районен съд от района на ПлОС, който да разгледа делото.

         Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдията-докладчик ТОДОР ТИХОЛОВ СЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на гр.д.№169/'13г. по описа на НРС.

         ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен районен съд от района на ПлОС, който да го разгледа.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№169/'13г. по описа на НРС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: