Р Е Ш Е Н И Е

гр. Никопол, 04.07.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           НИКОПОЛСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  в  открито   заседание на пети юни през две хиляди и деветнадесета гоД. в състав :

                                                       Председател: ГАЛЯ НАУМОВА

         при секретаря Деница Т., като разгледа докладваното от съдията Наумова гражданско дело № 168 по описа на съда за 2019 г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази следното:

            Делба - І фаза.

            Производството е по чл. 341 и сл. от ГПК.

            Иск с правно основание чл. 34 от ЗС.

        

              В Никополският районен съд е постъпила искова молба от Й.Т.М. ***, против   И.С.Д. ***, О.Х.Д. от с.Дъбован, Р.Х.Д. ***, С.М.Б. ***, М.М. ***, В.М.Д. ***, К.М. ***, И.М.М. ***, В. ***, К.И.М. ***, П.Р.И. *** и М.М.П. ***,  в която се твърди, че страните са съсобственици на описаното в исковата молба имущество, а именно 3бр. ниви в землището на с.Дъбован, общ.Гулянци.

         Ищецът твърди, че през 2017г. е придобил посредством публична продан по 1/6 ид.ч. от всеки от процесните имоти предмет на делбата, а посредством договор за дарение и договор за продажба, ответницата П.И. е придобила общо, 2/12 ид.ч. от процесните имоти. Твърди още, че ответника М.П. е придобил на същото основание – договор за дарение и продажба, общо 5/60ид.ч. от тези имоти. Твърди се, че всички останали ответници, притежават права по отношение на имотите , предмет на делбата въз основа на наследство от общият им наследодател Ф. и Д. Д..

              Отправя се искане за допускане и извършване на съдебна делба на процесните имоти между страните при следните права на собственост: за ищеца 10/60 ид.ч., за ответника П.Р.И. – 10/60 ид.ч., за ответника М.М.П. -5/60 ид.ч. и за останалите съделители, наследници на Ф. и Д. Д. – 35/60 ид.ч.представя доказателства. Прави доказателствени искания.

              В с.з., ищеца се явява лично и моли делбата да бъде допусната при квоти съгласно закона.

             Ответника В.И.Т.,  е депозирала писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК, в който,  изразява становище, че иска е допустим и основателен. 

            Ответника О.Х.Д., в срока по чл.131 от ГПК депозира отговор, в който твърди, че иска е частично основателен.Твърди, че придобитите от ищеца ид.ч. от процесните имоти, чрез постановление за възлагане от ЧСИ, са неправилно изчислени и че същият е придобил повече от ид.ч., които неговият праводател е притежавал.  Поради това, с исковата  молба, този ответник прави и   възражение  за относителна недействителност  съгласно чл.76 ЗН  по отношение на  размера на придобитите от ищеца ид.ч. с постановлението за възлагане на същите.Сочи квотите при които според него следва да се извърши делбата между страните. Не представя доказателства, не прави доказателствени искания.

               Аналогични основания излага в депозираният по делото отговор и ответника М.М.П., чрез адв.М. от ПлАК, който прави и доказателствени искания.

               Ответника В.М.Д., в депозираният по делото писмен отговор, също оспорва размера на придобитите от ищеца квоти, като счита че същият е придобил 1/12 ид.ч., колкото е и размера на притежаваните по наследство от праводателят му – М.Д., ид.ч., а не 1/6 ид.ч. както е посочено в постановлението за възлагане на недвижим имот, като оспорва представеното по делото постановление за възлагане и скиците на процесните имоти.Представя доказателства. Прави доказателствени искания.

            Съдът, като съобрази становищата на страните и представените по делото доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

             По делото не се спори, а и видно от представеното  в заверен препис Удостоверение за наследници № 287/12.12.2018г. издадено от Кметство с.Дъбован, общ.Гулянци, се установява, че Ф. С. Д., б.ж. на с.Дъбован е починал на 18.08.1969г. и същият след смъртта си е оставил като наследници по закон съпругата си Д. Л. Д., поч. на 21.06.1975г.  и 4-те си деца – Х.Ц.Д., поч. на 27.06.1990г., О.Ц.М., поч. на 24.08.2014г., М.Ц.Д., поч. на 06.05.1990г. и Г.Ф.М., поч. на 09.08.2003г.

             След смъртта и на съпругата Д.Д.,  правата  на собственост на двамата съпрузи Ф. и Д. Д., които са имали,  възстановени с Решение на  ПК Гулянци № 17/11.04.1995г., са преминали изцяло в патримониума на техните деца –  по 1/4ид.ч.  за всяко от тях.

           Ид.ч. на сина на наследодателите – Х.Д., след смъртта му се е разпределила между съпругата му – ответницата И.Д.   и децата им О.Д. и Р.Д., също ответници по делото, по 1/12 ид.ч. за всеки от тях тримата.

            Притежаваните от другият син на наследодателите - М.Д. и от дъщеря им Г.М. по 1/4 ид.   след тяхната смърт са се разпределили при същите квоти, между техните наследници - ответниците М.М.Д., В.М.Д. и К.М.Д., деца на М.Д. и между И.М.М., съпруг на Г.М. и ответниците В.Т. и К.М. – нейни деца, също , по 1/12 ид.ч. за всеки от   тримата, наследници на М.Д. и Г.М..

             Притежаваните  от дъщерята на наследодателите О.Махладжанова, 1/4 ид.ч. , след нейната смърт на 24.08.2014г., са  преминали изцяло в патримониума на нейната  дъщеря – ответницата  С.М.Б., т.к. нейният брат С.М.М., е поч. на 27.09.1981г., т.е. преди своята майка и няма деца и съпруга.

           Видно от представеното Решение № 17/11.04.1995г.,  ПК гр.Гулянци е възстановила правото на собственост на наследниците на Ф. и Д. Д., б.ж. на с.Дъбован, в землището на с.с., върху  земеделски имоти, подробни описани в същото решение, част от които са и прецесните 3 бр. ниви, предмет на делбата.  Видно от н.а. за собственост, представен от ответника В.Д., ответниците И.Д., О.Д., Р.Д., Г.М., М.Д., В.Д., К.Д. и О.Махладжанова, са се снабдили с костативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, за собственост на процесните имоти,  по наседство от Ф. и Д. Д../л.47 от гр.д. на ПлРС/.

            Не се спори по делото и това се установява от представените писмени доказателства, че  с нотариален акт за дарение на  недвижим имот № 153 от 11.10.2016г., том 10, рег. № 7274, дело 1476 на нотариус с рег.№ 232 и район на действие този на РС Никопол, вписан в СВ на същата дата, ответника  П.Р.И. е придобила, преди предявяване на иска за делба, чрез дарствено разпореждане от ответника Р.Х.Д. 1/12 ид.ч. от процесните имоти предмет на делбата./

            Не се спори по делото и това се установява с представените писмени доказателства, че  с нотариален акт за продажба на  недвижим имот № 154 от 11.10.2016г., том 10, рег. № 7283, дело 1477 на нотариус с рег.№ 232 и район на действие този на РС Никопол, вписан в СВ на същата дата, ответника П.Р.И. е придобила, преди предявяване на иска за делба, чрез покупка  и от ответника И.С.Д. още 1/12 ид.ч. от процесните имоти предмет на делбата.

                 Видно от представеният по делото  нотариален акт за дарение на земеделски земи, № 194 от 30.08.2016г., том 8, рег. № 5761 дело 1205 на нотариус с рег.№ 232 и район на действие този на РС Никопол, вписан в СВ на същата дата,  и от нотариален акт за продажба на земеделски земи, № 195 от 30.08.2016г., том 8, рег. № 5769 дело 1206, на същият нотариус,   ответника М.М.П.,   е придобил,  преди предявяване на иска за делба, първо чрез дарение, и непосредствено след това чрез продажба, от  ответника К.М.Д., общо 5/60 ид.ч. от процесните имоти предмет на делбата/равняващи се на 1/12ид.ч./.

                   По делото безспороно е установено също,  от представеният заверен препис на Постановление за възлагане на недвижим имот, издадено по изп. д. № 20157560400399 по описа на ЧСИ Ц.Н., рег. № 756 на КЧСИ, вписано в СВ про РС Никопол, вх.№ 2108/ 04.09.2017г., акт №115 том 5, дело № 1223 влязло в законна сила на 14.08.2017г., че на ищеца била възложена собствеността върху 1/6 ид.ч. от всеки  от  3-те бр. земеделски имоти, в землището на с.Дъбован, предмет на делбата, подробно описани в постановлението. 

              По делото е прието като доказателство в заверен препис от изп. д. № 20157560400399 по описа на ЧСИ Ц.Н..

              По делото са представени и 3 бр. скици на процесните  имоти.

              При установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното :

              При така релевираните твърдения възникването на спорното право се обуславя от осъществяването на следните материални и процесуални предпоставки /юридически факти/: 1/ основанието за възникване на съсобствеността, респ. ищецът да е носител на съответна идеална част от правото на собственост върху включените в делбената маса имоти; 2/ предметът на делбата да бъде годен обект на правото на собственост и 3/ в производството по делба да участват като страни всички съсобственици, тъй като допускането и извършването на делбата без участието в процеса на всички съсобственици ще бъде нищожно – арг. чл. 75, ал. 2 ЗН.

            Съгласно чл. 344, ал. 1 ГПК с решението по допускане на делбата, съдът се произнася по въпросите между кои лица, за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки съделителите.

             Установи се в настоящето производство от обсъдените доказателства, че между страните в настоящето производство е налице съсобственост върху имуществото, по отношение на което се иска допускане и извършване на съдебна делба.

              Установи се, че  съсобствеността е възникнала на основание,   наследство,  прехвърлени  на трето лице с дарствени и  разпоредителни сделки и чрез възлагане с постановление на ЧСИ, прав.

              Спорът е само по отношение на квотите на ищеца в съсобствеността.

           Възражението на ответника О.Д. с правно основание чл. 76, ал. 1 ЗН за относителна недействителност по отношение на него на извършеното  възлагане  с постановление по изп. д. № 20157560400399 по описа на ЧСИ Ц.Н. на 1/6 ид.ч. от процесните е неоснователно, поради следното:.

              Иск или възражение по чл. 76 ЗН може да се предяви по отношение на имот, съсобствеността върху който произтича единствено от наследяване.В случаят, видно от представените по делото писмени доказателства се установява, че ищецът е придобил собствеността на идеални части от процесния недвижим имот посредством Постановление за възлагане на същите в публична продан извършена по изп. д. № 20157560400399 по описа на ЧСИ Ц.Н..

              Поради изложеното възражението по чл. 76 ЗН е неоснователно, като по въпроса следва ли това да бъде отразено в диспозитива на съдебното решение е налице противоречива практика на ВКС /напр. решение № 21/15.05.2013 г. на ВКС по гр. д. № 741/2012 г., II г.о. – против отразяване в диспозитива,  решение № 160/30.03.2011 г. на ВКС по гр. д. № 333/2010 г., I г. о. – за отразяване в диспозитива/, като настоящият съд споделя първото посочено решение на ВКС и няма да посочва изрично в диспозитива на съдебното решение, че възражението по чл. 76 ЗН е неоснователно.

               Като съобрази горното и при подвеждане под общ знаменател 12,    съдът намира, че правата на съделителите по отношение на  имотите,  предмет на делбата са както следва:  за ищеца Й.Т.М.  и за ответниците О.Х.Д., В.М.Д., И.М.М.,  В.И.Т., К.И.М.  и М.М.П. по 1/12 ид.ч. за всеки от тях, за ответника П.Р.И. – 2/12 ид.ч. и за ответника С.М.Б. – 3/12 ид.ч.  

               Съобразявайки изложеното, съдът намира, че удостовереното в Постановлението за възлагане по изп.д.№ 20157560400399 по описа на ЧСИ Ц.Н.,  над притежаваните от  праводателя на ищеца – ответника М.М.Д. 1/12 ид.ч.,  а именно 1/6 ид.ч. не отговаря на действителното фактическо положение, и със същото ищеца е придобил право на собственост върху процесните имоти  в размер на 1/12 ид.ч. по отношение на всеки от тях, каквито са действителните наследствените права по отношение на процесните имоти, на праводателят на ищеца/длъжник по изп.д./.

            Съдът приема също, че отв.И.С.Д. и  Р.Х.Д. са се разпоредили изцяло с притежаваните от тях  ид.ч. по наследство от   Ф. и Д. Д.,  в полза на ответника П.Р.И.,  а ответника К.М.Д. изцяло в полза на ответника М.М.П.. 

            Предвид изложеното делбата следва да се допусне без участието на ответниците М.М.Д., И.С.Д., Р.Х.Д. и К.М.Д.,  доколкото същите са се разпоредил изцяло в полза на  П.Р.И. и М.М.П. с  наследствените си права, а наследствените права на ответника  М.М.Д. са преминали върху ищеца Й.Т.М.,  въз основа на постановление за възлагане от ЧСИ Ц.Н. по изп. д. № 20157560400399.

            Имуществото, което следва да се допусне  до делба са процесните земеделски земи –  3 бр. ниви, с №№ 016010, 021050 и 030023, всичките  в землището на с.Дъбован общ.ГулянциНикопоГулянциГ.

           Делбата следва да се допусне при правата на собственост, сочени по-горе, а именно : за ищеца Й.Т.М.  и за ответниците О.Х.Д., В.М.Д., И.М.М.,  В.И. Т., К.И.М.  и М.М.П. по 1/12 ид.ч. за всеки от тях, за ответника П.Р.И. – 2/12 ид.ч. и за ответника С.М.Б. – 3/12 ид.ч., а   ответниците И.С.Д., Р.Х.Д., К.М.Д. и М.М.Д., не следва да се допускат до участие в делбата.   

             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

             ДОПУСКА на основание чл. 344, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.34 от ЗС да се извърши съдебна делба между Й.Т.М. с ЕГН **********, О.Х.Д. с ЕГН **********, В.М.Д. с ЕГН**********, И.М.М. с ЕГН **********,  В.И. Т. с ЕГН **********, К.И.М. с ЕГН **********, М.М.П. с ЕГН **********, П.Р.И. с ЕГН ********** и   С.М.Б.   с ЕГН ********** по отношение на следните недвижими имоти:

            1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №24308.21.50 /двадесет и четири хиляди триста и осем точка двадесет и едно точка петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1131/22.05.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с.Дъбован, обл.Плевен, в местността „ЧИФЛИКА“, с площ от 9770 кв.м./девет хиляди седемстотин и седемдесет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА, при съседи: №24308.21.614, №24308.21.47, №24308.21.26, №24308.21.44.

              2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №24308.30.23 /двадесет и четири хиляди триста и осем точка тридесет точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1131/22.05.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с.Дъбован, обл.Плевен, в местността „ДЖАНОВА“, с площ от 19102 кв.м./деветнадесет хиляди сто и два кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: ВТОРА, при съседи: №24308.30.601, №24308.30.24, №24308.26.124, №24308.30.51.

              3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №24308.16.10 /двадесет и четири хиляди триста и осем точка шестнадесет точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1131/22.05.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с.Дъбован, обл.Плевен, в местността „СЕВЕРИНА КОТУ ВИДРИ“, с площ от 8102 кв.м./осем хиляди сто и два кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА, при съседи: №24308.16.98, №24308.16.11, №24308.16.602, №24308.16.9.

                От допуснатия до делба имоти  ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ДВАНАДЕСЕТ  РАВНИ  ДЯЛА, от които : за ищцата    Й.Т.М.  и за ответниците О.Х.Д., В.М.Д., И.М.М.,  В.И. Т., К.И.М.  и М.М.П. по ЕДИН ДЯЛ,  за ответника П.Р.И. – ДВА ДЯЛА  и за ответника С.М.Б. –  ТРИ ДЯЛА.

               НЕ ДОПУСКА ДО УЧАТИЕ в делбата  ответниците  И.С.Д. с ЕГН **********, Р.Х.Д. с ЕГН **********, К.М.Д. с ЕГН ********** и М.М.Д. с **********.

             Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, с въззивна жалба.

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: