Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 25.04.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на двадесет и пети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                      

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря: М.З. като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 163 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл. 28 от ЗЗакДетето.

 

В Никополския районен съд е постъпило искане от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол за настаняване в професионално приемно семейство на детето ГПХ., ЕГН ********** поради дезинтересованост на майката да отглежда и възпитава детето, както и обстоятелството, че е дала съгласие за неговото пълно осиновяване. Не са установени роднини, които да се грижат за детето. Излага се, че със Заповед № ЗД 04-61/01.03.2013 година на Директора на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр.Плевен – ТГД- детето е настанено временно в професионалното приемно семейство на К.П.В., ЕГН ********** *** N 98, до произнасянето на съда или до промяна на обстоятелствата.

В с.з. за Дирекция “СП”, гр. Никопол се явява РЕНИ КАРАИВАНОВА и поддържа  искането.

РП-Никопол изпраща представител, който взема становище по искането на ДИРЕКЦИЯ „СП”.

В съдебно заседание не се явява П.Х. П – майка на детето. Видно от представеният социален доклад е, че към момента майката не се интересува от детето. Детето е било настанено в ДДЛРГ с.Тотлебен. Със заповед от 05.11.2011 година на директора на РДПС гр.Плевен детето ГПХ. е вписано в регистър за осиновяване. То не е посещавано нито от майката, нито от други негови роднини докато сее намирало в ДДЛРГ с.Тотлебен.

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложеното удостоверение за раждане на детето е видно, че негова майка е П.Х.П., ЕГН **********, а бащата е неизвестен.

От изготвения по делото социален доклад се установява, че майката на детето се е дезинтересовала да отглежда и възпитава детето, както и обстоятелството, че е дала съгласие за неговото пълно осиновяване. Не са установени роднини, които да се грижат за детето.

От приложения социален доклад е видно, че в семейството на К.П.В., ЕГН ********** *** N 98 има условия са отглеждане на детето в професионалното приемно семейство.

От приложената  Заповед № ЗД 04-61/01.03.2013 година на Директора на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр.Плевен – ТГД- детето е настанено временно в професионалното приемно семейство на К.П.В., ЕГН ********** *** N 98, до произнасянето на съда или до промяна на обстоятелствата.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи :

Предвид гореизложеното, съдът намира, че искането направено от Директора на ДИРЕКЦИЯ “СП” гр. Никопол за настаняване на детето ГПХ., ЕГН ********** поради дезинтересованост на майката да отглежда и възпитава детето, както и обстоятелството, че е дала съгласие за неговото пълно осиновяване. Със Заповед № ЗД 04-61/01.03.2013 година на Директора на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр.Плевен – ТГД- детето е настанено временно в професионалното приемно семейство на К.П.В., ЕГН ********** *** N 98, до произнасянето на съда или до промяна на обстоятелствата.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И :

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. с чл.26, ал.1 от ЗЗакД детето ГПХ., ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на К.П.В., ЕГН ********** *** N 98 до 31.10.2013 година.

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, Д”СП” гр.Никопол и РП-Никопол.

 РАЙОНЕН СЪДИЯ :