Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 11.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на единадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д.№ 110 по описа на съда за 2019г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

ПРОИЗВОДСТОВТО е по реда  на чл. 341 от ГПК във  вр. с  чл. 69 ал. 1 от ЗН.

В НРС е постъпила ИМ от Г.Т.Л. ***, с ЕГН: **********, чрез пълномощника си адв.Н.Я. ПлАК против В.Т.Л. ***, ЕГН: ********** с правно основание на предявения иск чл.341 от ГПК – делба на недвижим имот.

По делото е представен отговор от ответника съгласно чл.131 ал.2 от ГПК, в който се твърди, че иска е  допустим и основателен.

С оглед изложеното от страните и представените доказателства съдът приема, че е сезиран с иск по чл. 341 от ГПК, във вр. с чл.69 ал.1 от ЗН– за делба на недвижим имот.

Съдът счита, че исковата претенция за делба на описаните в исковата молба недвижими имоти е допустима.

Безспорно установено е, че страните са наследници на Т.Л. *** поч.на 09.01.1994г., който след смъртта си е оставил за свои наследници: В.Т.Л.  – негова дъщеря и Г.Т.Л. – негов син.

От представения нотариален акт /л.11 от делото/ е видно, че общия наследодател е притежавал посочения в ИМ недвижим имот УПИ N IX-152, с площ от 880 кв.м., в кв.61 по плана на с.Г., в едно с построената в него Жилищна сграда от 78 кв.м., лятна кухня от 38 кв.м., полумасивна стопанска постройка от 30 кв.м. и навес от 36 кв.м., при граници и съседи: улиц а, УПИ IX-153, УПИ VII-153 и УПИVIII- 151.

От представения по делото нотариален акт /л.12 от делото/ Л.Х.С., съпруга на Т.С. е дарила на дъщеря си В.Т.Л. собствените си 4/6 ид.ч. от въпросния имот.

Предвид гореизложеното, представените по делото доказателства и закона, съдът направи следните правни изводи :

Искът за допускане на делба на съсобствени недвижим имоти е основателен и доказан. 

Установи се по делото, след смъртта си Т.Л. С. е оставил за свои наследници : Л.С. – негова съпруга, Г.Т.Л. и  В.Т.Л..

Преди смъртта си Л.С. е дарила своите ид.ч. от съсобствения имот на дъщеря си В.Л..

От така изложеното следва, че след смъртта на общия наследодател Т.С. и неговата съпруга Л.С.,наследниците им имат следните иделани части от въпросния имот предмет на делбата Г.Т.Л. 1/6 ид.ч., а В.Т.Л. – 5/6 ид.ч.

Преди смъртта си Т.Л. С. е притежавал следния недвижим имот: УПИ N IX-152, с площ от 880 кв.м., в кв.61 по плана на с.Г., в едно с построената в него Жилищна сграда от 78 кв.м., лятна кухня от 38 кв.м., полумасивна стопанска постройка от 30 кв.м. и навес от 36 кв.м., при граници и съседи: улиц а, УПИ IX-153, УПИ VII-153 и УПИVIII- 151., който следва да бъде допуснат до делба, между следните съделители, при  следните квоти:

- Г. Т.Л. – 1/6 ид.ч. от имотите допуснати до делба

- В.Т.Л. –  5/6 ид.ч. от имотите допуснати до делба

Следва да бъде назначена съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимия имот, предмет на делбата и неговата поделяемост и разпределянето между страните, съобразно техните права, определени с решението. Експертизата следва да се изготви при възнаграждение в размер на 250 лв. след внасяне на депозит в размер на тази сума от ищеца в едномесечен срок от влизане на решението в сила.

 

Воден от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И  :

 

 

ДОПУСКА на основание чл. 344 от ГПК да се извърши съдебна делба между  Г.Т.Л. ***, с ЕГН: ********** и В.Т.Л. ***, ЕГН: **********, на следните недвижими имоти придобити по наследство:

: УПИ N IX-152, с площ от 880 кв.м., в кв.61 по плана на с.Б., в едно с построената в него Жилищна сграда от 78 кв.м., лятна кухня от 38 кв.м., полумасивна стопанска постройка от 30 кв.м. и навес от 36 кв.м., при граници и съседи: улиц а, УПИ IX-153, УПИ VII-153 и УПИVIII- 151, поради което по отношение на този имоти следва да се допусне делба между тях, при  следните квоти: - Г. Т.Л. – 1/6 ид.ч. от имотите допуснати до делба

- В.Т.Л. –  5/6 ид.ч. от имотите допуснати до делба.

НАЗНАЧАВА съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата и   тяхната поделяемост, като определя за вещо лице Минко Червенков.

 Експертизата следва да се изготви при възнаграждение в размер на 250 лв. след внасяне на депозит в размер на тази сума от ищеца в едномесечен срок от влизане на решението в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                      Районен съдия :