Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 23.04.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на единадесети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                      

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря: М.З. като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 103 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл. 28 от ЗЗакДетето.

 

В Никополския районен съд е постъпила молба от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол за настаняване в семейство на близки и роднини на детето Т.Б.Р., ЕГН **********, тъй като майката не се грижи за него. Излага се, че детето Т.Р. е в риск и спешно се нуждае от предприеман на мерки за закрила по ЗЗакД и със Заповед № ЗД 21-0006/12.02.2013 година на Директора на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр.Никопол, детето е настанено временно в семейството на Р.Л.Б. *** – близък на детето до произнасянето на съда или до промяна на обстоятелствата.

В с.з. за Дирекция “СП”, гр. Никопол се явява ВТ и поддържа  искането.

РП-Никопол изпраща представител, който взема становище по искането на ДИРЕКЦИЯ „СП”.

В съдебно заседание се явяват Р.Л.Б. – близък на детето и детето Т.Б.Р.. Видно от представеният социален доклад е, че към момента за детето се грижи Р.Б., като майката не поддържа връзка с детето, не се интересува от неговото физическо и психическо развитие и не помага в издръжката му.

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложеното удостоверение за раждане на детето е видно, че негова майка е Б.Г.Р., ЕГН **********, а баща е Б.К.Р., ЕГН **********.

От изготвения по делото социален доклад се установява, че майката на детето Т. – Б.Г.Р. не поддържа връзка с детето, не се интересува от неговото физическо и психическо развитие и не помага в издръжката му.

От приложения социален доклад е видно, че в семейството на Р.Л.Б. *** има условия са отглеждане на детето.

От приложената  Заповед № ЗД 21-0006/12.02.2013 година  на Директора на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр. Никопол, детето е настанено временно в семейството на Р.Л.Б. *** до произнасянето на съда или до промяна на обстоятелствата.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи :

Предвид гореизложеното, съдът намира, че искането, направено от Директора на ДИРЕКЦИЯ “СП” гр. Никопол за настаняване на детето Т.Б.Р., ЕГН **********, тъй като майката не се грижи за него, е основателно. Със Заповед № ЗД 21-0006/12.02.2013 година  на Директора на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр. Никопол, детето е настанено временно в семейството на Р.Л.Б. ***  - близък на детето, до произнасянето на съда или до промяна на обстоятелствата.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. с чл.26, ал.1 от ЗЗакД детето Т.Б.Р., ЕГН **********в  семейството на Р.Л.Б. *** - близък на детето, за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, ДИРЕКЦИЯ ”СП” гр.Никопол и РП-Никопол.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ :