Р Е Ш Е  Н И Е 

гр. Никопол, 25.04.2013 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на двадесет и трети януари две хиляди и тинадесетагодина,  в състав :

 

                                                                         Районен съдия: Биляна Кисева

 

при секретаря М.З. като разгледа докладваното гр.дело № 96 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 108 от ЗС.

 

В Никополския районен съд е постъпила ИМ от Р. И К. ЕГН: ********** от гррумовград, чрез пълномощника им адв.Д. от ПлАК против, „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ-София, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от ВСПс правно основание на предявения, чл.108 от ГПК – да се признае правото на собственост на ищците върху следните недвижимите имоти-земеделски земи, находящи се в землището на с.Гиген:

1.НИВА с площ 6.920 дка. имот № 041016, трета категория в м.”ЛОЛИМАН”, при граници и съседи: имот № 041017 нива на, имот № 00144 полски път на Община гр.Гулянци, имот № 041015 нива на ДПФ, имот № 041010 нива на и имот № 041009 нива на.

2.НИВА с площ от 3.180 дка. имот № 126027, четвърта категория в м.”БАРАКОВ ГЕРАН”, при граници и съседи:  имот № 126028 нива на , имот № 00612 полски път на Община Гулянци, имот № 126026 нива на и имот № 126025 нива на „Елана ФЗЗ” АДСИЦ.

3. НИВА с площ от 9.009 дка. имот № 141003, четвърта категория в м.”ПОД МОСТА”, при граници и съседи: имот № 141004 нива на, имот № 000480 - канал на МЗГ-ХМС, имот № 141002 нива на и имот № 141020 нива на.

4. ЛОЗЕ с площ от 1.610 дка. имот № 244023, четвърта категория в м. ”МОНОВ КУТЕЛ”, при граници и съседи: имот № 244024 лозе на ЕТ „С. Стоянов”, имот № 000791 – полски път на Община Гулянци, имот № 244022 лозе на н-ците на и имот № 244010 лозе на ДПФ, на основание възстановена собственост, както и да се предаде владението върху имотите.Молят съда да обезсили на осн.чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт N 192, т.VIII, рег.N 2889, д.N1615/2008г. на Съдията по вписванията при РС-Никопол.В молбата се посочва, че през м.февруари 2012г. узнали, че посредством пълномощно, което не била подписвала и без нейно съгласие и знание, са били продадени изброените по-горе нейни земеделски земи от С.Т. на ответното дружество. Приложени са решение на ПК-Гулянци N 9000/06.06.1999г., удостоверение за актуално състояние на ответника и вносна бележка за платена д.т.     

 Съдът като съобрази становищата на страните и представените по делото писмени доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Видно от представеното решение на ПК-Гулянци N 9000/06.06.1999г. на ищцата са възстановени горе описаните недвижими имоти недвижими имоти. Освен това по делото е безспорно, че към настоящия момент като собственик на процесните земеделски земи по силата на нотариален акт N 192, т.VIII, рег.N 2889, д.N1615/2008г. на Съдията по вписванията при РС-Никопол се легитимира ответника – „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ – гр.София, който владее и ползва тези земеделски земи.

Видно от приложения по делото нотариален акт N 192, т.VIII, рег.N 2889, д.N1615/2008г. на Съдията по вписванията при РС-Никопол и преписко по нотариален акт N 196, т.VIII, рег.N 2893, д.N1619/2008г. на Съдията по вписванията при РС-Никопол С.Д.Т. е продал на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ гореописаните поземлени имоти, с твърдението, че е пълномощник на Р.И.К..

От назначената и приета от съда и не оспорена от страните графическа експертиза става ясно, че подписите положени за упълномощител в Пълномощно N  1100/26.10.2007г.от името на Р.И.К., под декларатор в декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД и декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК от името на Рада И.К. не били положени от нея.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявен е ревандикационен иск по чл.108 от ЗС – да се признае правото на собственост на ищците върху следните недвижимите имоти-земеделски земи, находящи се в землището на с.Гиген:

1.НИВА с площ 6.920 дка. имот № 041016, трета категория в м.”ЛОЛИМАН”, при граници и съседи: имот № 041017 нива на, имот № 00144 полски път на Община гр.Гулянци, имот № 041015 нива на ДПФ, имот № 041010 нива на Ли имот № 041009 нива на .

2.НИВА с площ от 3.180 дка. имот № 126027, четвърта категория в м.”БАРАКОВ ГЕРАН”, при граници и съседи:  имот № 126028 нива на, имот № 00612 полски път на Община Гулянци, имот № 126026 нива на и имот № 126025 нива на „Елана ФЗЗ” АДСИЦ.

3. НИВА с площ от 9.009 дка. имот № 141003, четвърта категория в м.”ПОД МОСТА”, при граници и съседи: имот № 141004 нива на, имот № 000480 - канал на МЗГ-ХМС, имот № 141002 нива на и имот № 141020 нива на.

4. ЛОЗЕ с площ от 1.610 дка. имот № 244023, четвърта категория в м. ”МОНОВ КУТЕЛ”, при граници и съседи: имот № 244024 лозе на ЕТ „С. Стоянов”, имот № 000791 – полски път на Община Гулянци, имот № 244022 лозе на н-ците на и имот № 244010 лозе на ДПФ и да се осъди ответното дружество да предаде владението върху имотите.Кумулативно е предявен и иск с правно основание чл.537, ал.2 от ГПК – за обезсилване на  нотариален акт N 196, т.VIII, рег.N 2893, д.N1619/2008г.на Съдията по вписванията при РС-Никопол.

От така събраните по делото доказателства съдът счита, че иска е основателен и доказан и като такъв следа да бъде уважен.

Съдът намира, че събраните по делото доказателства се доказа, че описаното в нотариален акт N 196, т.VIII, рег.N 2893, д.N1619/2008г.на Съдията по вписванията при РС-Никопол, пълномощно на Кметство с.Гиген е нищожно тъй като Р.И.К. не са упълномощавала С.Д.Т. да продава от нейно име земеделските й земи, т.е.не е било налице овластяване на пълномощника, представлявал Р.И.К. при сключване на договора за покупко-продажба на гореописаните земеделски земи.Относно наведените доводи за липса на правно валидно волеизявление от страна на продавача по смисъла на чл.26, ал.2 от ЗЗД, предвид липсата на упълномощаване на представлявалото я при сключване на договора за покупко-продажба лице, съдът счита, че те са основателни и доказани.Разпоредбата на чл.18 от ЗЗД установява, че договорите за прехвърляне на собственост или учредяване на други вещни права върху недвижим имот следва да се извършат с нотариален акт.Формата на договора е не само условие за доказване, а и за действотелност.Утежнените изисквания за валидност на договора рефлектират и по отношение на хипотезите, когато страната по договора не участва лично, а чрез пълномощник.Чл.37 от ЗЗД установява изискването упълномощаването за сключване на договори, за които закона изисква нотариална форма, да бъде направено писмено с нотариална заверка на подписа.А в конкретния случай се установи, че направените пълномощни са нищожни и не пораждат правния си ефект, т.е.не е било налице валидно упълнопощаване.

При това положение така извършената сделка е била извършена от представител без представителна власт съгласно чл. 37 ЗЗД, като действията не са били потвърдени по надлежния ред и форма от представлявания съгласно чл. 42, ал. 2 ЗЗД, поради което сделката не е породила желаните правни последици, не е настъпил вещно- прехвърлителният й ефект, тъй като никой не може да се разпорежда с права, които не притежавa, като ищците са продължили да са собственици на процесните недвижими имоти.

Съдът счита, че основателен и доказан, тъй като по категоричен начин се доказа, че сделките сключени с нотариален акт N 196, т.VIII, рег.N 2893, д.N1619/2008г.на Съдията по вписванията при РС-Никопол са нищожни поради липса на съгласие от страна на ищата сделката не е породила желаните правни последици, не е настъпил вещно- прехвърлителният й ефект, тъй като никой не може да се разпорежда с права, които не притежавa и ищците са продължили да са собственици на процесните недвижими имоти, а купувача по тях не е придобил правото на сосбтвеност върху описаните имоти.Предвид на това „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр.София се легитимират като собственици на гореописаните имоти с нотариален акт N 196, т.VIII, рег.N 2893, д.N1619/2008г.на Съдията по вписванията при РС-Никопол, но тази собственост те са придобили от несобственик и при тази сделка също не е настъпил вещно- прехвърлителният й ефект, тъй като никой не може да се разпорежда с права, които не притежавa. Предвид изложеното след като не е налице валидно извършена сделка и въз основа на представени доказателства, съдът счита, че по категоричен начин се доказа, че  Р.И.К. от гр.Крумовград е собственик на следните недвижимите имоти находящи се в землището на с.Гиген:

1.НИВА с площ 6.920 дка. имот № 041016, трета категория в м.”ЛОЛИМАН”, при граници и съседи: имот № 041017 нива на, имот № 00144 полски път на Община гр.Гулянци, имот № 041015 нива на ДПФ, имот № 041010 нива на и имот № 041009 нива на.

2.НИВА с площ от 3.180 дка. имот № 126027, четвърта категория в м.”БАРАКОВ ГЕРАН”, при граници и съседи:  имот № 126028 нива на , имот № 00612 полски път на Община Гулянци, имот № 126026 нива на и имот № 126025 нива на „Елана ФЗЗ” АДСИЦ.

3. НИВА с площ от 9.009 дка. имот № 141003, четвърта категория в м.”ПОД МОСТА”, при граници и съседи: имот № 141004 нива на , имот № 000480 - канал на МЗГ-ХМС, имот № 141002 нива на и имот № 141020 нива на .

4. ЛОЗЕ с площ от 1.610 дка. имот № 244023, четвърта категория в м. ”МОНОВ КУТЕЛ”, при граници и съседи: имот № 244024 лозе на ЕТ „С. Стоянов”, имот № 000791 – полски път на Община Гулянци, имот № 244022 лозе на н-ците на и имот № 244010 лозе на ДПФ.

Предвид този изход на делото и като взе предвид, че предявения иск по чл.537, ал.2 от ГПК за отмяна на нотариален акт за покупко-продажба е акцесорен на главния иск по чл.108 от ЗС и следва неговата съдба, също следва да бъде уважен.

Предвид изхода на спора  ответника следва да бъде осъден на основание чл.78,ал.1 от ГПК да заплати на ищците направените по делото деловодни разноски в размер на 490 лв.

ПО ОБРАТНИЯ ИСК по чл.189, ал. и ал.2, вр.чл.191, ал.1 от ЗЗД

В законоустановения срок АГРО ФИНАНС” АДСИЦ-София, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от ВСПе предявил срещу С.Д.Т. *** обратен иск като се иска при евентуалност ако се уважи главния иск по делото Т. да бъде осъден да им върне цената която му била платена при изповядане на сделката в размер на 6493.23 лв., в едно със законната лихва върху тази сума от деня на заплащането й съгласно нотариален акт N 196, т.VIII, рег.N 2893, д.N1619/2008г.на Съдията по вписванията при РС-Никопол  до деня на предявяване на  настоящия иск, както и законната лихва от завеждане на делото до изплащане на сумата и направените разходи в размер на 97.93 лв.

Ответника по обратния иск не е депозирал отговор в срока по чл.131 от ГПК не се явява и в съдебно заседание.

Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК , а именно ответника не е представил в срок отговор на ИМ и не се е явил в първото по делото съдебно заседание, като не е направил искане разглеждане на делото в негово отсъствие.На страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването в съдебно заседание.Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне с неприсъствено решение.

От представените доказателства може да се направи извод, че предявения иск е вероятно основателен.Предвид на което съдът счита, че иска следва да бъде уважен изцяло.

Съдът констатира, че при завеждане на делото не е заплатена държавна такси, поради което ответника„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ-София, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от ВСПследва да бъде осъден да заплати д.т. в размер на 50 лв.по сметка на НРС. 

Воден от горното, Съдът

 

РЕШИ :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн.чл.108 от ЗС по отношение на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ-София, със седалище и адрес на управление грофия, представлявано от Васил Стефанов Петков, че  Р. И. К. ЕГН: ********** от ***  е собственик на следните недвижимите имоти находящи се в землището на с.Гиген:

1.НИВА с площ 6.920 дка. имот № 041016, трета категория в м.”ЛОЛИМАН”, при граници и съседи: имот № 041017 нива на , имот № 00144 полски път на Община гр.Гулянци, имот № 041015 нива на ДПФ, имот № 041010 нива на и имот № 041009 нива на .

2.НИВА с площ от 3.180 дка. имот № 126027, четвърта категория в м.”БАРАКОВ ГЕРАН”, при граници и съседи:  имот № 126028 нива на , имот № 00612 полски път на Община Гулянци, имот № 126026 нива на и имот № 126025 нива на „Елана ФЗЗ” АДСИЦ.

3. НИВА с площ от 9.009 дка. имот № 141003, четвърта категория в м.”ПОД МОСТА”, при граници и съседи: имот № 141004 нива на, имот № 000480 - канал на МЗГ-ХМС, имот № 141002 нива на и имот № 141020 нива на С.

4. ЛОЗЕ с площ от 1.610 дка. имот № 244023, четвърта категория в м. ”МОНОВ КУТЕЛ”, при граници и съседи: имот № 244024 лозе на ЕТ „С. Стоянов”, имот № 000791 – полски път на Община Гулянци, имот № 244022 лозе на н-ците на  и имот № 244010 лозе на ДПФ.

ОСЪЖДА на основание чл.108 от ЗС АГРО ФИНАНС” АДСИЦ-София, със седалище и адрес на управление грофия, представлявано от ВСПДА ОТСТЪПИ СОСБТВЕНОСТТА И ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО на Р. И. К. ЕГН: ********** от ***  върху следните недижими имоти– земеделски земи находящи се в землището на с.Гиген:

1.НИВА с площ 6.920 дка. имот № 041016, трета категория в м.”ЛОЛИМАН”, при граници и съседи: имот № 041017 нива на, имот № 00144 полски път на Община гр.Гулянци, имот № 041015 нива на ДПФ, имот № 041010 нива на и имот № 041009 нива на.

2.НИВА с площ от 3.180 дка. имот № 126027, четвърта категория в м.”БАРАКОВ ГЕРАН”, при граници и съседи:  имот № 126028 нива на, имот № 00612 полски път на Община Гулянци, имот № 126026 нива на и имот № 126025 нива на „Елана ФЗЗ” АДСИЦ.

3. НИВА с площ от 9.009 дка. имот № 141003, четвърта категория в м.”ПОД МОСТА”, при граници и съседи: имот № 141004 нива на, имот № 000480 - канал на МЗГ-ХМС, имот № 141002 нива на и имот № 141020 нива на .

4. ЛОЗЕ с площ от 1.610 дка. имот № 244023, четвърта категория в м. ”МОНОВ КУТЕЛ”, при граници и съседи: имот № 244024 лозе на ЕТ „С. Стоянов”, имот № 000791 – полски път на Община Гулянци, имот № 244022 лозе на н-ците на и имот № 244010 лозе на ДПФ.

ОТМЕНЯ на пснование чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит чрез покупко продажба  нотариален акт N 196, т.VIII, рег.N 2893, д.N1619/2008г.на Съдията по вписванията при РС-Никопол .

ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал. и ал.2, вр.чл.191, ал.1 от ЗЗД С.Д.Т. *** да заплати на АГРО ФИНАНС” АДСИЦ-София, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от ВСП сумата от 6493.23 лв., в едно със законната лихва върху тази сума от деня на заплащането й съгласно нотариален акт N 196, т.VIII, рег.N 2893, д.N1619/2008г.на Съдията по вписванията при РС-Никопол  до деня на предявяване на  настоящия иск, както и законната лихва от завеждане на делото до изплащане на сумата и направените разходи в размер на 97.93 лв.

ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК С.Д.Т. *** да заплати на АГРО ФИНАНС” АДСИЦ-София, със седалище и адрес на управление грофия, представлявано от ВСП сумата от гр.Крумовград  сумата от 263.95 лв.направени по делото разноски .

ОСЪЖДА ЗС АГРО ФИНАНС” АДСИЦ-София, със седалище и адрес на управление грофия, представлявано от ВСПда заплати на НРС д.т. в размер на 50 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен Съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено .

 

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :