О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № .........

гр.Никопол, 23.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на двадесет и трети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа гр.д.№ 60 по описа на съда за 2013г.  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

               В НРС е постъпила ИМ от А.С.К. ***, като майка и законна предсатвителка на детето ИФпротив Община гр.Никопол с правно основание на предявения иск чл.19 от ЗГР, вр. чл.542 от ГПК – промяна на бащино и фамилно име.В молбата се посочва, че в удостоверението за раждане детето е записано с имената ИФ, както и че имената на баща му са ИР К.. Моли съда да допусне промяна на бащиното и фамилното име на детето от ИИИ К.  Приложени са  копие удостоверения за раждане на детето, копие от удостоверенеи за сключен граждански брак между А.С.К. и ИР К. и удостоверение за раждане и копия от личната карта на А.С.К. и ИР К..

            По делото не е представен отговор от ответника съгласно чл.131 ал.2 от ГПК.

           От така приложените доказателства съдът констатира, че детето е записано в акта за раждане само с две имена като ИФ, като Ф е моминската фамилия на нейната майка А., а като баща няма записано лице.От предсатвеното удостоверение за сключен граждански брак действително е видно, че А. С.Ф. и И.Р.К. са сключили граждански брак преди раждането на детето И. .

Предвид това съдът счита, че така предявения иск е недопустим, тъй като в конкретния случай се касае за дете, при което с акта за раждане не е установен неговия произход от бащата и съда в производство по чл.19 от ЗГР, за промяна на имена не може да установява този факт.Поради което делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на иска.

           Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

Не приема за разглеждание предявения иск по чл.19 от ЗГР от А.С.К. ***, като майка и законна предсатвителка на детето И.Ф. против Община гр.Никопол, поради недопустимост на иска и прекратяа производството по делото.

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: