Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № …

гр.Никопол, 23.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на единадесети април две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З., като разгледа докладваното гр.д. N 59 по описа на съда за 2013г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

 

Иск с правно основание чл. 143, чл. 127 и чл.127а от СК.

 

В НРС е постъпила ИМ от Н.Ю.О. ***, с ЕГН: **********, като баща и законна представителка на малолетното дете Д Н.Ю., ЕГН: **********, чрез пълномощника адв.Б. - ПлАК против С.А.Б. ***, с ЕГН: **********, с правно основание на предявения иск с правно основание на предявения иск чл.127а, ал.2 от СК, вр.чл.45, и чл.76, т.9 от ЗБДС - допускане да се издаде задграничен паспорт и даване на разрешение дете да напусне страната и да пътува в Европейския съюз с бащата, Иск по чл.127 от СК  - упражняване на родителски права и иск по чл.143 от СК. – иск за издръжка.В ИМ се посочва, че страните са съжителствали на семейни начала от което съжителство имат родено едно дете Д Н.Ю., ЕГН: ********** род.на ***г.Твърди, че преди повече от пет години са разделени.През всичките тези години за детето се бил грижил само той и живеело при него в ге.Никопол.Майката не се била обаждала и не го била виждала и не изпращала пари за отглеждането му. Поради което моли съда да  предостави упражняването на родителските права на него, като на ответницата и се определи режим на лични контакти с детето. и допусне да се издаде задграничен паспорт и да даде разрешение да напуска страната.Това било в интерес на детето.Освен това се иска ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 80.00 лв., от една година назад преди завеждане на ИМ.

        Ответника по делото и неговия особен представител е представил отговор в срока по чл.131 ал.2 от ГПК, в който се твърди, че е съгласна родителските права да се предоставят на бащата, да се разреши да се издаде задграничен паспорт на детето и да се разреши детето да напусне страната и да пътува в Европейския съюз с баща си.Има само възражения за размера на издръжката, желае да е в минимален размер, и не за едно година на зад, а от датата на завеждане на ИМ , тъй като имала и друго дете, но не представя доказателство за това и била безработна.Не представя доказателства за твърденията си.

В о.с.з проведено на 11.04.2013г. ищеца е направено оттегляне на иска по чл.149 от СК – издръжка за една година преди подаване на ИМ, което оттегляне е било прието от съда.

        При така изложеното от фактическа страна, съдът намира за  безспорно установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК „минималната издръжка на едно дете е равна на 1/4 от минималната работна заплата, която от 01.01.2013г. е в размер на 310 лв. или 77.50 лв., т.е.исканата от ищеца издръжка е към минимума от законово определената.

 Оглед изложеното от страните и предстaвените доказателства съдът приема, че е сезиран с кумулативно съединени  искове по  чл.76, т.9 и чл.45 от ЗБДС, вр.чл.127, ал.2 о т СК - допускане да се издаде задграничен паспорт и даване на разрешение дете да напусне страната, Иск по чл.127 от СК  - упражняване на родителски права и  чл.143 от СК –  иск за заплащане на издръжка.

От приложеното удостоверение за раждане, се установява активната и пасивна легитимация на страните.

По делото не е направено възражение от страна на ответника за неподсъдност на делото в срока за отговор.

        Безспорно установено е, че  страните са родители на детето Д Н.Ю., ЕГН: ********** род.на ***г.

Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.237 от ГПК , а именно ответника в съдебно заседание заявява, че признава иска.Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне при признание на иска

От представените доказателства може да се направи извод, че предявения иск е вероятно основателен.Предвид на което съдът счита, че иска следва да бъде уважен изцяло.

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по делото размер на 205.00 лв. и да внесе по сметка на съда д.т.върху уважения иск за издръжка в размер на 115.20 лв.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Д Н.Ю., ЕГН: ********** на баща Н.Ю.О. ***, с ЕГН: **********, като майката С.А.Б. ***, с ЕГН: **********  ще има право да вижда и взема детето  всяка първа и трета неделя от месеца от 08.00ч. до 19.00ч., като веднъж годишно майката ще има право да взема детето при себе си за един месец по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на  бащата.

             ОСЪЖДА С.А.Б. ***, с ЕГН: ********** да ЗАПЛАЩА на  Н.Ю.О. ***, с ЕГН: ********** като баща  и законен представител на детето Д Н.Ю., ЕГН: ********** МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 80.00 лв, считано от 30.01.2013г. – датата на подаване на ИМ до настъпването на законни предпоставки за изменяването и или прекратяването и в едно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и заплащане.

РАЗРЕШАВА ОД на МВР, РУ - Никопол да издаде паспорт за задгранично пътуване на детето Д Н.Ю., ЕГН: **********  без да е необходимо за целта съгласие на майката С.А.Б. ***, с ЕГН: **********.

РАЗРЕШАВА на детето Д Н.Ю., ЕГН: **********  да пътува извън пределите на Р България с придружител, без да е необходимо за целта съгласие на майката С.А.Б. ***, с ЕГН: **********.

ОСЪЖДА С.А.Б. ***, с ЕГН: ********** да ЗАПЛАТИ по сметка на НРС сумата от 115.20 лв. - държавна такса върху  размер на присъдената издръжка.

ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК С.А.Б. ***, с ЕГН: ********** да ЗАПЛАТИ С.А.Б. ***, с ЕГН: ********** направените по делото разноски в размер на 250 лв.

ДОПУСКА на основание чл.242 ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.  

 На основание чл.127а от СК, допуска предварително изпълнение на съдебното решение

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

В частта в която е допуснато предварително изпълнение, решението има характер на ОПРЕДЕЛЕНИЕ и подлежи на обжалване пред ПлОС, с частна жалба в  седмичен срок от връчване на съобщението за допускането му.                                               

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: