О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  N …..

гр. Никопол, 11.04.2012 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание, на единадесети април през две хиляди и единадесета година в  състав:

 

                                   Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като взе на доклад  гр. дело № 58 по описа на съда за 2013г., констатира  следното :

Производството по гр. д. № 58/2013г.по описа на НРС е образувано по постъпила искова молба от М.М. ***, чрез адв.С - ПлАК против М.М. ***.С ръкописно изписано определение от 04.02.2013г.исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е указано, че следва да представи скици, данъчни оценки, да се внесе д.т. и да се впише ИМ. Определението на съда за оставяне на исковата молба без движение е съобщението е изпратено на ищеца и било получено от лично от неговия процесуален представител адв.С. на 15.02.2013г.На 19.02.2013г. е подадена молба за удължаване на срока и съда с определение от 04.03.2013г. е удължил срока до 25.03.2013г., като съобщението за удължаване на срока е получено от адв.С. на 13.03.2013г.При това положение, срокът за отстраняване на недостатъците е изтекъл на 25.03.2013г.Към настоящия момент ищеца не е отстранил нередовностите.

Предвид изложеното, съдът намира, че исковата молба на М.М. ***, чрез адв.С - ПлАК против М.М. *** да се върне на ищеца, заедно с приложенията към нея.

           Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ВРЪЩА исковата молба на М.М. ***, чрез адв.Срефанова - ПлАК против М.М. ***,  заедно с приложенията към нея на ищеца, на основание чл.129 ал.3 от ГПК

           Определението за връщане може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от получаването.

 

 

 Районен съдия :