Р Е Ш Е Н И Е №

грикопол, 23.04.2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, в публично заседание на единадесети април две хиляди и тринадесета година в състав

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при  на секретаря М.З. като разгледа докладваното гр.дело № 57 по описа за 2013 год. на Районен съд грикопол, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Постъпила е молба за издаване заповед за защита от С.Л.А. ***, ЕГН-**********, срещу акт на домашно насилие, упражнено върху него от брат му К.Л.А. ***, с ЕГН- **********.

           Пострадалия и  ответника са братя и от няколко години имали имуществени споровео повод тези техни разправий на 16.03.2011г. по повод оплакване на С. А. бил съставен протокол за полицейско предуреждение на К. А., като е бил предупреден да не нанася психически и физически тормоз  на С.А. и семейството му, а всички спорни върпоси да се решават от тях по законоустановеня ред.

           От съдържанието на молбата за налагане на спешни мерки, става ясно, че ответника  системно тормози  физически и психически пострадалия и неговата съпруга, като ги обижда и заплашва с палеж и убийство.

         В съдебно заседание молителя се явява лично и поддържа молбата.

         Ответникът , редовно призован се явил в съдебно заседание и твърди, че изложеното не отговаря на истината.

         Съдът, като съобрази становищата на страните и представените по делото доказателства, прецени ги по реда на ГПК, по отделно и в тяхната съвкупност и прие за установено от фактическа и правна страна следното:

         С молбата молителя е предявила иск на основание чл.5 ал.1 т.3 от Закона за защита срещу домашното насилие.

         Молителя е представила и декларация на основание чл.9 ал.3 от Закона за закрила срещу домашното насилие, в която декларира, че отразеното в молбата отговаря на истината.

         От разпитаните по делото свидетел В.А. съпеуга на молителя става ясно, че отвтеника редовно идва в дома им да се разправя относно имотите оствени в наследство от майката на С.А. и К. А..При това постоянно ги заплашва, че ще ги убива, и Биеа въпросния ден 21.01.2013г.отвтеника отново отишъл в дома им и я накарал да извика съпруга си -  неговия брат С., когато С. излязал от къщата отново се скарали и отвтеника заплашил, че щял д аго убие и хвъркли в Осъмасувал и обиждал и самата нея, дори се бил опитал да я удари, но съпруга й С. го хванал за ръката и го спрял.Съдът дава вяра на показанията на свидетелката, тъй като тя е присъствала при скараването между двамата братя, а и на предходните разпраий между тяхсвен това е и пряко засеганта от тези им взаимоотношение.

Относно показанията на св.Б., съдът счита, че от тях не може да се черпи достоверна информация кактпо за случилото се на въпросния ден, тъй като той само е минавал покрай двора в който са били отвтеника и молителя и през това време не бил видял нищо между тях, а съшо така и относно траините им отношения, тъй като свидетеля въпреки, че е съсед на молителя, не е постоянно при него и не може да каже какво се е случвало в дома му, още повече, че когато ги видял в двора на молителя твърди, че не е чул за какаво си говорят. 

         Предвид изложеното и като взе предвид, че по делото е налице Декларацията по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН, която се ползва с доказателствена сила съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 3 ЗЗДН относно упражнено физическо насилие и кореспондира с показанията на св.А., съдът намира, че молбата е основателна и е подадена в срока по чл.10  ал.1 от Закона за защита срещу домашното насилие, и следва да бъде уважена, като се разпореди да бъде издадена заповед за защита срещу домашното насилие, чрез ЗАБРАНА К.Л.А. ***, с ЕГН- ********** да приближава жилището на С.Л.А. *** и местата за социален контакт и отдих на молителя С.Л.А. *** за срок от ЕДНА ГОДИНА ,  като на  ответника К.Л.А. ***, с ЕГН- ********** следва да бъде наложена глоба в размер на 200 лева в полза на Държавата.

         Водим от горното, съдът 

 

                                               Р  Е   Ш   И:

 

         ЗАБРАНЯВА на основание  чл.5 ал.1 т.3 във вр. с ал.2 от Закона за защита срещу домашното насилие на К.Л.А. ***, с ЕГН- ********** да приближава жилището С.Л.А. ЕГН-********** намиращо се в *** и местата за социален контакт и отдих на молителката на С.Л.А. ЕГН-********** за срок от ЕДНА ГОДИНА.

         НАЛАГА на основание чл.5 ал.3 от Закона за защита срещу домашното насилие на К.Л.А. ***, с ЕГН- ********** ГЛОБА в размер на 200 лева в полза на Държавата.

         Да се издаде на основание чл.15 ал.2 от Закона за защита срещу домашното насилие ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА.

         Препис от настоящото решение да се изпрати на РУП грикопол.     Решението може да се обжалва пред ОКРЪЖЕН СЪД  грлевен в 7-мо дневен срок от връчването му чрез НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД,  като обжалването му не спира изпълнението на заповедта.

              

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД  

 

Гр.Никопол, 23.04.2013г.

 

 

Председателя на НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД на основание  чл.15 ал.2, чл.16 ал.1, във вр. с чл.5 ал.1 т.3 във вр. с ал.2 от Закона за защита срещу домашното насилие, като констатира, че  решение № … от 23.04.2013г. по гр.д.57 по описа на съда за 2013г. подлежи на изпълнение, разпореди да се издаде следната

 

                                          ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА

 

          ЗАБРАНЯВА на основание  чл.5 ал.1 т.3 във вр. с ал.2 от Закона за защита срещу домашното насилие на К.Л.А. ***, с ЕГН- ********** да приближава жилището С.Л.А. ЕГН-********** намиращо се в *** и местата за социален контакт и отдих на молителката на С.Л.А. ЕГН-********** за срок от ЕДНА ГОДИНА.

             При неизпълнението на същата полицейските  органи  констатирали нарушението, са длъжни да задържат нарушителя и да уведомят  незабавно органите на полицията.

 

              Заповедта да се връчи на страните и на РПУ – Никопол

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: