Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 27.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, ІІІ граждански състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и  шестнадесета  година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря Д.Б., като разгледа докладваното от съдията Наумова гр.д. 54 по описа на съда за 2016г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

             Делото е образувано по повод исковата молба на В.А.Е. ***, председател на УС на ЗК“Единство – 94“ с.Бацова махала,чрез адв.Ф.П. с която претендира отмяна на всички решенията, взети при проведеното на 30.01.2016г. извънредно общо събрание на ответника –  ЗК“Единство – 94“ с.Бацова махала, ангажира доказателства, претендира деловодните разноски. Ищците твърдят, че взетите решения на проведеното извънредно ОС на 30.012016г. са незаконосъобразни, тъй като е свикано и проведено в противоречие с закона и устава на кооперацията.

             Подадена е и друга искова молба на същото основание, със същите твърдения и искания от друг член кооператор – Ц.И.Д. ***, чрез адв.М.П. от ЛАК  против същата кооперация.По тази искова молба е бил  образувано гр.дело № 56/16г. по описа на НРС. 

             С определение постановено по гр.д. 56/16г. на НРС в з.с.з.№ 81/11.04.2016г.,    съдът е съединил производствата по гр.дело № 56/ 2016г.  с това по гр.д.54/2016г. в едно дело, под № 54/2016 г, като производството по гр.дело № 56/2016г. на НРС , е било прекратено.

          Ответникът ЗК „Единство -94“ с.Бацова махала, чрез назначеният по реда на чл.29, ал.4 от ГПК особен представител адв.Ю.С. от ПлАК оспорва иска, моли за отхвърлянето му; не ангажира доказателства.

            Подробни доводи се доразвиват и от представените по делото писмени бележки от всички  процесуалните представители на страните.

            Съдът намира така предявеният иска за допустим – предявен от активно легитимирано лице в преклузивния 2-седмичен срок по чл. 58, ал. 3 във вр. с ал. 2, ЗК.

             Съдът, след запознаване със становищата на страните и данните по делото, като съобрази приложимите нормативни разпоредби, намира за установено:

              По делото не се спори, че ищецът В.Еневе е председател на ответната кооперация – видно и от вписването по партидата й в Търговския регистър към АВп.

            Видно от представените по делото искания на л.5, 7 и 10 , до УС на  ответната кооперация, Председател на КС на кооперацията е поискала  свикване и провеждане на извънредно общо събрание на кооперацията с посочен дневен ред.Няма доказателства по делото обаче на коя дата, същите са били депозирани пред УС. Същите  съдържат единствено датата на издаването им, като това  на л.10 не съдържа и такава дата . 

              Ангажирани са доказателства/л.69/, че КС на ответната кооперация   е провела свое заседание на КС на което същият е взел решение да се свика извънредно събрание  - на 30.01.2016г., от 08.00ч. в сградата на читалището и е определен дневния ред.Овластен е бил председателя на КС да организира и проведе ОС.

             Не се  установи, КС  да е изготвил  и разпространил покани,   за свикване на 30.01.2016г. на извънредно ОС на ответната кооперация с посочен дневен ред. Представената по делото на л.11,  поименна покана от 06.01.2017г., изходяща от КС  за свикване на извънредно ОС на 07.01.2016г., при сочен дневен ред: разглеждане на молби от кандидати за нови  член – кооператори подадени в администрацията на ответната кооперация в периода 01-30 ноември, не установява това обстоятелство.

             Безспорно е също, че свиканото извънредно ОС  на  кооперацията се е провело на 30.01.2016г., при спадащ кворум,  в читалището на с.Бацова махала, както и че на него са приети нови член – кооператори, приет е нов УС  и председател на УС.Между впрочем, съдът установи, че представеният по делото протокол от проведеното ОС на 30.01.2016г., действията на кооператорите по дневният ред не са посочени с № на точката по която се гласува и какво е решението по нея, а  всички предложения и гласувания са отбелязвани с думите : „предложението се приема“ , а не като решение, но това не е предмет на иска,  случая  не се иска установяване на липсващо решение/ .  

              По делото е представен и списък на новоприетите, член коопертори на ОС, 118 бр. пълномощни, 238 бр. бюлетини, гласували за председател   и УС, 37 бр. сини и 94 бр. жълти картона.

              Видно от представените по делото молби до председателя на УС , в ответната кооперация са бил подадени през периода септември – 30 октомври 2015г. , 55бр. молби за членство в същата и още 17бр. през декември 2015г.. 

               От показанията на разпитаният по делото в с.з. на 27.09.2016г.  св.Т.М., се установява, че през 2015г. е упълномощил Цветан Д. да го представлява при събранията на УС , а през 2016г. е упълномощил Людмил Лаврентиев.

              Св.Ж.Рускова, не можа да установи безспорно на коя дата е присъствала на ОС на кооперацията и какви решения са взети. Същата излага, че на събранието на което е присъствала се е гласувало със жълти червени и картончета.

               Св.Д.Дафинов не установи,факти от значение за спора.

                От представения по делото Устав на ЗК“Единство – 94“ с.Бацова махала се установява, че правомощията на Контролния съвет включват свикване на Общо събрание съгл. чл. 35 от Устава, когато установи съществени нарушения на закона или Устава или  в случаите на чл.19, ал.VІ.

               При така изложената фактическа и правна обстановка съдът намира предявения иск за основателен.

               В тежест на ответника е провеждане на главно и пълно доказване, чрез което да бъдат опровергани твърдените от ищеца отрицателни факти за незаконно провеждане на извънредното общо събрание на 30.01.2016г. – чл. 154, ал. 1, ГПК.

               Според чл. 16, ал. 3, т. 2, предл. пето, ЗК във вр. с чл. 19 от устава на ответната кооперация, извънредно общо събрание се свиква по решение на УС от председателя на кооперацията. Редът за свикването и провеждането на извънредното ОС не се различава от този за редовното ОС – чл. 16, ал. 1 и 2, ЗК, чл. 19 от устава.

          По делото не са ангажирани доказателства за спазване на тези императивни кумулативни изисквания – разгласяване на писмената покана чрез разгласяване по радиоуредбата на селото, чрез обява в регионален вестник, с поставяне на няколко места в  центъра на селото, в която да е вписан дневният ред, дена и часа и мястото на което ще се проведе,   извършено не по-късно от 2 седмици преди датата на събранието (чл. 25, ал. 2 и 3 от устава).

            По делото  не е представена и самата писмена покана, за свикване на ОС на процесната дата 30.01.2016г. в която да е вписан дневният ред, дена и часа и мястото на което ще се проведе. 

           От друга страна, делото не съдържа никакви данни относно персоналния състав на членовете на ответника, няма и данни за спазване императивното изискване за 2-седмичен срок между връчването/обявяването на поканата и провеждането на извънредното ОС,  а така констатираните нарушения на закона и устава опорочават взетите на проведеното извънредно ОС решения. 

         Такава информация не може да бъде извлечен и от представения от ответника  на л. 66  - 2 бр. обратни разписки от КС до УС, който не съдържа данни за   извършените действия спрямо адресата – като една от разписките е и дописвана, видно от същата. Не се установи, да не е спазена процедурата  по чл. 16 ал. 3 от ЗК от  Управителния съвет, кое то да е наложило свикване на извънредно ОС от КС.От друга страна, показаният на св. св.Т.М., че не е упълномощавал Цветан Д. да го представлява при събранията на УС,  а е упълномощил Людмил Лавренитиев, води до  разминаване между действителността и съдържанието на протокола от проведеното извънредно ОС на 30.01.2016г., което  прави последния документ с невярно съдържание, доколкото същият е оспорен по реда на чл.193 от ГПК, по отношение на отразеният в него вот, което означава, че като такъв той не удостоверява достоверно взимането на обжалваните решения на Общото събрание за избор на ръководни и контролни органи на кооперацията в съответствие със Закона и Устава

             Изложеното мотивира съда да приеме, че предявеният иск е основателен, поради което той следва да бъде уважен, а в полза на ищците бъдат присъдени деловодни разноски  в размер на 330лв. в полза на В.Е. и в размер на 730лв. в полза на Ц.Д.. 

          Водим от горното, съдът

 

                                                    Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ, на основание чл. 59, ал. 1 във вр. с чл. 58, ал. 1, ЗК, решенията, взети на проведеното на 30.01.2016 год. извънредно общо събрание на ЗК“Единство -94“ с ЕИК 824055618, с.Бацова махала общ.Никопол .

            ОСЪЖДА  ЗК“Единство -94“ с ЕИК 824055618, с.Бацова махала общ.Никопол  на основание чл. 78, ал. 1, ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на  В.А.Е. с ЕГН  ********** деловодни разноски в размер на 330.00лв.

           ОСЪЖДА  ЗК“Единство -94“ с ЕИК 824055618, с.Бацова махала общ.Никопол  на основание чл. 78, ал. 1, ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на    Ц.И.Д. с ЕГН ********** деловодни разноски в размер на 730.00лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: