РЕШЕНИE

гр. Никопол, 25.04.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  двадесети и четвърти април през две хиляди и  тринадесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З. като разгледа докладваното гр.д. № 51 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

                Производството е по реда на чл.422 от ГПК

 

         Съдът е сезиран с ИМ подадена от от "БАНКА ДСК" ЕАД със седалище и адерес на управление в гр.София, ул.«Московска» № 19 представлявано от В.М.С. – главен изпълнителен директор и Д.Н.Н. – изпълнителен директор против В.В.Н., ЕГН *********** *** за установяване на вземане по реда на чл. 422 от ГПК. Ищеца твърди, че ответника има сключен договор за предоставяне на кредит за текущо потребление от 15.03.2010 година за обща сума 2206,85 лева. Твърди се, че длъжникът е починал на 07.12.2011 година, като плащанията по кредита са били спрени преди смъртта му – през месец септември 2011 година. На 01.03.2012 година еднократно по кредита е постъпила сума в размер на 551,28 лева, след което окончателно са преустановени плащанията по кредита. Вноски не са постъпвали и от наследниците му. Моли се съда да осъди ответника да заплати сумата 2206,85 лева, от които 1841,53 лева – главница, 220,58 лева – лихва за забава от 01.03.2012 година до 20.11.2012 година, 144,74 лева – санкционираща лихва от 01.03.2012 година до 20.11.2012 година, ведно със законната лихва, считано от 21.11.2012 година. Претендират се и направените пo делото разноски в общ размер на 255,14 лева.

         По делото не е постъпила молба от ответника в срока по чл.131, ал.2 от ГПК.

Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК , а именно ответника не е представил в срок отговор на ИМ и не се е явил в първото по делото съдебно заседание, като не е направил искане разглеждане на делото в негово отсъствие. На страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването в съдебно заседание. Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне с неприсъствено решение.

От представените доказателства може да се направи извод, че предявения иск е вероятно основателен. Предвид, на което съдът счита, че иска следва да бъде уважен изцяло.

   Предвид изхода на спора и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по делото в размер на 49,14 лева държавна такса и  206,00 лева юрисконсултско възнаграждение, общо 255,14 лева.

   Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК, по отношение на  В.В.Н., ЕГН *********** *** съществуването на вземането на "БАНКА ДСК" ЕАД със седалище и адерес на управление в гр.София, ул.«Московска» № 19 представлявано от В.М.С.– главен изпълнителен директор и Д.Н.Н. – изпълнителен директор, по който ответника има задължение в размер на 2206,85 лева, представляваща сбор от главница 1841,53 лева, лихва за забава 220,58 лева и санкционираща лихва 144,74 лева до окончателното изплащане на задължението, присъдени със заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.414 ГПК № 336/28.11.2012 г. по ч.гр.д.№ 483/2012 г. по описа на НРС.

  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК В.В.Н., ЕГН *********** *** да заплати на "БАНКА ДСК" ЕАД със седалище и адерес на управление в гр.София, ул.«Московска» № 19 представлявано от В.М.С.– главен изпълнителен директор и Д.Н.Н. – изпълнителен директор сума в размер на 49,14 лева държавна такса и  206,00 лева юрисконсултско възнаграждение, общо 255,14 лева.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: