О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Никопол, 06.02.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд, … граждански състав в закрито заседание на шести февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов гр.д.48 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

След като се запозна с исковата молба, въз основа на която е образувано гр.д.№2739/12г. по описа на РС-ПЛЕВЕН, съдията-докладчик установи, че ищец по делото е „КИН”ООД грЛЕВЕН представлявано от ВКН – управител, чрез пълномощника адв.Красимир Кирилов със съдебен адрес в гр.София против И.А.Л. *** с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД.

С определение №100/22.01.2013г. по ч.гр.д.№68/’13г. по описа на ПлОС делото е изпратено на основание чл.23, ал.3 от ГПК за разглеждане в НРС.

Всички съдии от ПлРС са си направили отводи. Такива са направили и съдиите от РС-Ч.Бряг, РС-Левски и РС-Кнежа.

С оглед становището си по делото съдията докладчик взе предвид факта, че ответника И.Л. е роднина по сватовство с член-съдия от ПлОС, с когото съдията докладчик поддържа служебни и колегиални отношения по повод разглеждането на делата .

Поради изложеното се налага извода, че са налице предпоставките на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК и съдията-докладчик следва да се отстрани от разглеждане на делото.

На следващо място следва да се отбележи, че поради отвод на съдия Биляна Кисева и командироване на съдия Галя Наумова в РС-ПЛЕВЕН и с оглед бързото разглеждане на делото следва същото да се изпрати на Председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото, а производството по гр.д.№48/'13г. по описа на НРС следва да се прекрати.

         Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдията-докладчик ТОДОР ТИХОЛОВ СЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на гр.д.№48/'13г. по описа на НРС.

         На основание чл.23, ал.3 от ГПК ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен районен съд от района на ПлОС, който да го разгледа.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№48/'13г. по описа на НРС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: