О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  N …..

гр. Никопол, 11.04.2012 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание, на единадесети април през две хиляди и единадесета година в  състав:

 

                                   Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като взе на доклад  гр. дело № 3 по описа на съда за 2013г., констатира  следното :

Производството по гр. д. № 3/2013г.по описа на НРС е образувано по постъпила искова молба от Л.В.С. *** против Е.Б.И. ***.С ръкописно изписано определение от 22.01.2013г.исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е указано, че следва да се впише ИМ, да се подпише от ищеца и да се внесе държавна такса. Определението на съда за оставяне на исковата молба без движение е съобщението е изпратено на ищеца и било получено от лично от неговия процесуален представител адв.Х. - ПлАК на 01.02.2013г.При това положение, срокът за отстраняване на недостатъците е изтекъл на 08.02.2013г.Към настоящия момент ищеца е отстранил част от нередовностите, като е вписал ИМ и те е подписана, но не е внесена д.т.

Предвид изложеното, съдът намира, че исковата молба на Л.В.С. *** против Е.Б.И. *** следва да се върне на ищеца, заедно с приложенията към нея.

           Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ВРЪЩА исковата молба на Л.В.С. *** против Е.Б.И. ***,  заедно с приложенията към нея на ищеца, на основание чл.129 ал.3 от ГПК

           Определението за връщане може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от получаването.

 

 

 Районен съдия :